Monitorovací výbor JPD Praha Cíl 2

Monitorovací výbor Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

Monitorovací výbor JPD 2

  • byl ustanoven 10. dubna 2004;
  • monitorovací výbor je zřízen usnesením vlády, na základě návrhu předloženého ministerstvem, po konzultaci s partnery a při respektování vyvážené účasti žen a mužů;
  • podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti monitorovacího výboru stanoví jeho statut, který schvaluje Vláda ČR na návrh ministra pro místní rozvoj;
  • monitorovací výbor je složen ze zástupců regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva financí (zástupce platebních orgánů, finanční kontroly) Ministerstva práce a sociálních věcí (vazba na JPD 3), ekonomických a sociálních partnerů, zástupce nestátních neziskových organizací (zejména ekologických organizací) a zástupců Evropské komise a Evropské investiční banky (s poradním hlasem);
  • v čele monitorovacího výboru bude představitel MMR;
  • povinností monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací JPD 2, zejména soulad s předpisy EU a legislativou ČR, dosažení cílů programu, efektivnost vynaložených veřejných prostředků a další;

Seznam členů Monitorovacího výboru JPD 2 ke stažení:


Zasedání Monitorovacího výboru


3. písemná procedura

Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 16. dubna 2007), Jednacího řádu a Statutu Monitorovacího výboru JPD 2.

Nová verze Statutu a Jednacího řádu ke stažení:


2. písemná procedura

Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 13.července 2006).


1. písemná procedura

Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 21.září 2005).