JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 NUTS II Praha (dále JPD 3) je referenčním dokumentem, na jehož základě bude poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního fondu.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období 2004—2006 je 117,6 mil Euro.

Komu je finanční pomoc určena?

1. Občané:

 • Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností;
 • Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce;
 • Osoby pečující o závislého člena rodiny;
 • Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání;
 • Lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti poradenství;
 • Studenti, absolventi škol a mladí vědečtí pracovníci;
 • Zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy.

2. Organizace, firmy, instituce:

 • Úřady práce a spolupracující organizace;
 • Nevládní neziskového organizace;
 • Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy;
 • Vzdělávací a poradenské instituce;
 • Pedagogická centra, subjekty realizující programy ekologické výchovy;
 • Personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze;
 • Veřejná správa a pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy; Profesní asociace a komory, sdružení zaměstnanců;
 • Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu.

Jaké jsou priority programu?

Priority programu jsou v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a Národním akčním plánem zaměstnanosti. Pro naplnění hlavního cíle programu JPD 3 byly vytyčeny čtyři priority, v jejichž rámci bylo specifikováno devět Opatření.

Priority

Kdo se podílí na realizaci JPD 3?

Řízení JPD 3 probíhá podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnuje v řídící rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jako Řídící orgán (ŘO) celého JPD 3 a Zprostředkující subjekty (ZS), kterými jsou pro vybraná Opatření Správa služeb zaměstnanosti MPSV, hlavní město Praha (MHMP) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Dalším článkem v implementační struktuře jsou Koneční příjemci (KP), u nichž se bude pomoc z ESF realizovat. Mezi ně patří Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP. Městské centrum sociálních služeb a prevence, Odbor školství MHMP a Úřad práce hl. m. Prahy. Ti budou klíčovým kontaktem pro Konečné uživatele ( příjemce pomoci).


Podrobnější informace o JPD 3 můžete získat na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu    .

Odkazy

Evropský sociální fond v ČR - JPD3    
JPD3 na stránkách hl. m. Prahy