Vyhlášení JPD pro Cíl 3 - Praha

31.03.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo 28. června 2004 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3).

JPD 3 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie (EU). Účelem strukturálních fondů EU je snižování rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů Evropské unie prostřednictvím spolufinancování jednotlivých projektů z prostředků EU.

Alokace JPD3

Celkový objem prostředků, které budou vynaloženy z ESF na aktivity JPD 3 v období let 2004-2006, činí 58,8 mil. EUR (1822,8 mil. Kč, 1 EUR = 31 Kč). K této částce je nutno přičíst dalších 58,8 mil. EUR, které jsou na spolufinancování vyčleněny ve státním rozpočtu ČR a v rozpočtu hlavního města Prahy.

Na co je možné v rámci JPD3 získat dotaci

Z tohoto programu je možné v rámci Cíle 3 na území hlavního města Prahy financovat aktivní politiku zaměstnanosti (tzv. zvyšování zaměstnanosti s cílem zvýšit účinnost zaměstnávání uchazečů i zájemců o zaměstnání), zvyšování kvalifikace, začlenění sociálně izolovaných skupin obyvatelstva, prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Prostředky je možné využít také na rozvoj celoživotního vzdělávání (zejména zkvalitňování vzdělávání ve školách, podpora terciárního vzdělávání a rozvoj dalšího profesního vzdělávání) a na zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání. Program klade důraz i na oblast výzkumu a vývoje a rozvoj cestovního ruchu.

Programový dokument JPD 3

Slavnostnímu vyhlášení JPD 3 předcházela intenzivní příprava programového dokumentu JPD 3, Programového dodatku JPD 3 a veškeré další programové dokumentace. Všechny základní dokumenty JPD 3 a program jako celek musely projít schvalovacím procesem i v rámci Evropské komise.

Vyhlášení JPD3

Na slavnostní vyhlášení JPD 3 budou od července 2004 navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a národních, regionálních a systémových projektů. Poté bude následovat vyhlášení výzev k předkládání grantových projektů podle jednotlivých opatření.

Výzvy vyhlásí tyto instituce: Odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřad práce hlavního města Prahy, Odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace rozvoje občanské společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje všem potenciálním předkladatelům projektů, aby pravidelně sledovali centrální webovou stránku ESF v České republice    , denní tisk a také webové stránky všech výše uvedených subjektů.


 

Autor: Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV
E-mail: katerina.berankova@mpsv.cz, www.mpsv.cz