Operační programy

Operační programy

Česká republika má v Rámci podpory Společenství připravené čtyři sektorové operační programy a jeden regionální - Společný regionální operační program (SROP).

  • Společný regionální operační program (SROP) je komplementární s operačními programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů.
  • OP Infrastruktura podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále bude podporovat ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží.
  • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podporuje rozvoj venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství.
  • OP Rozvoj lidských zdrojů podporuje vysokou a kvalitní úroveň zaměstnanosti založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.
  • OP Průmysl a podnikání podporuje rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky.


Přehled operačních programů a jejich vazba na příslušné strukturální fondy

Údaje jsou v %; v závorce uvedeny resorty v jejichž gesci jsou řídicící orgány jednotlivých OP

Název OP OP ERDF ESF EAGGF FIFG
OP Průmysl a podnikání (MPO) 17,94 17,94      
OP Infrastruktura (MŽP) 16,94 16,94      
OP Rozvoj lidských zdrojů (MPSV) 21,920   21,92    

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (MZe)

11,96     11,46 0,50
SROP (MMR) 31,24 27,99 3,25    
OP celkem 100,00 62,87 25,17 11,46 0,50


Související články