Pokyn Ministerstva životního prostředí č. 3/2004

05.02.2009: Pokyn stanovuje postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004—2006.

Pokyn MŽP č. 3/2004

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tento pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo") upravuje způsob, kterým žadatel získá vyjádření příslušného úřadu pro projekty, ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v rámci operačních programů, jednotných programových dokumentů a iniciativ Společenství (dále jen "programový dokument"), z hlediska nutnosti tyto projekty posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2. Příslušným úřadem pro vydávání vyjádření podle tohoto pokynu je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC ministerstva a odbory životního prostředí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

3. Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC ministerstva (dále jen "odbor") vydává vyjádření pro žadatele:

3.1 v rámci programových dokumentů:

3.1.1 Iniciativa Společenství Interreg,

3.1.2 Operační program Infrastruktura,

3.1.3 Operační program Podpora průmyslu a podnikání,

3.1.4 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,

3.2 k projektům:

3.2.1 ze Společného regionálního operačního programu, jejichž předkladatelem jsou kraje,

3.2.2 z Jednotného programového dokumentu pro Prahu - Cíl 2, jejichž předkladatelem je Magistrát hlavního města Prahy.

Odbor může projekty ze všech těchto programových dokumentů postoupit k vyřízení odborům výkonu státní správy I - IX ministerstva.

4. Odbory životního prostředí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy vydávají vyjádření pro žadatele v rámci těchto programových dokumentů:

4.1 Společný regionální operační program,

4.2 Jednotný programový dokument pro Prahu - Cíl 2,

a to kromě projektů uvedených v článku 1, odstavec 3, bod 3.2, pro něž je příslušným úřadem odbor.

V případě pochybností je rozhodující vyjádření odboru.

Článek 2

Předmět posuzování

1. Předmětem posuzování podle tohoto pokynu jsou projekty, ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programových dokumentů, uvedených v článku 1, odstavec 1 tohoto pokynu.

2. Tyto projekty nejsou předmětem posouzení podle tohoto pokynu, pokud jejich realizace nevyžaduje vydání správního rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3

Postup při posuzování žádostí

1. Žadatel předloží úřadu příslušnému dle článku 1, odstavec 3 nebo 4, oznámení o projektu podle přílohy č. 1 k tomuto pokynu. Součástí oznámení musí být stanovisko orgánu ochrany přírody (krajského úřadu, případně správy chráněné krajinné oblasti nebo národního parku) z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Na základě tohoto oznámení příslušný úřad určí, zda projekt vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

2. Příslušný úřad:

2.1 v případě, že projekt nevyžaduje posouzení EIA, vydá k této skutečnosti vyjádření podle tohoto pokynu,

2.2 v případě, že záměr uvedený v projektu spadá do působnosti zákona, zajistí jeho posouzení, nebo vyzve žadatele k předložení oznámení podle zákona úřadu, který je pro něj příslušným úřadem. Výsledek posouzení je přílohou projektové žádosti.

V případě pochybností je rozhodující vyjádření odboru.

Článek 4

Projekty nevyžadující podání oznámení podle tohoto pokynu

1. Žadatelé, jejichž projekt již posuzovacím řízením prošel a bylo jim vydáno stanovisko EIA či závěr zjišťovacího řízení, že jejich projekt nevyžaduje posouzení, nezasílají příslušnému úřadu oznámení podle tohoto pokynu. Stanovisko EIA nebo závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje posouzení, jsou přílohou projektové žádosti.

2. Žádat o vydání vyjádření a oznámení příslušnému úřadu nemusí předkládat ti žadatelé, kteří mají v okamžiku podání projektové žádosti platné územní rozhodnutí nebo platné stavební povolení.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Pokud příslušný úřad neobdrží oznámení o projektu nejpozději do 14 dnů před termínem stanoveným pro ukončení kola programového dokumentu, nemusí vydat vyjádření před ukončením takového kola výzvy.

2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva.

Odborný gestor: odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Zpracovatel: Mgr. Michal Petrů, Lucie Klocová


RNDr. Libor Ambrozek (ministr)

Příloha:

1. Náležitosti oznámení.

Náležitosti oznámení

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma
2. IČ
3. Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail

Údaje o zpracovateli oznámení

1. Obchodní firma
2. IČ
3. Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail

B. ÚDAJE O PROJEKTU


Základní údaje


1. Název programového dokumentu

2. Název priority, opatření a podopatření programového dokumentu

3. Název projektu

4. Kapacita (rozsah) projektu

5. Umístění projektu (NUTS II, kraj, obec, katastrální území)

6. Výčet dotčených územně samosprávných celků

7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení

8. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vlivů s jinými projekty (realizovanými,připravovanými, uvažovanými)

9. Zdůvodnění potřeby projektu a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
10. Stručný popis technického a technologického řešení projektu

Údaje o vstupech


(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovin a energie, počet pracovníků, nároky na dopravu, způsob a frekvence zásobování apod.)

Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií apod.)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny .

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území, například:

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů,

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na

- územní systém ekologické stability krajiny,
- zvláště chráněná území,
- území přírodních parků,
- významné krajinné prvky,
- území historického, kulturního nebo archeologického významu,
- území hustě zalidněná,
- území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

D. ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  1. Charakteristika možných vlivů na životní prostředí, na obyvatelstvo a veřejné zdraví a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
  2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
  3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
  4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
  5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU (pokud byly předloženy)

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem prověřovanou a předloženou variantu řešení projektu.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mapová příloha (měřítko 1: 10 000, max. 1 : 25 000), s přesným zákresem lokalizace záměru.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Popis projektu veřejnosti srozumitelným netechnickým jazykem.

H. PŘÍLOHY

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Datum zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:

Poznámka:

Příslušný úřad si v případě potřeby může vyžádat další doplňující údaje.

Doporučení:
Doporučujeme, aby toto oznámení vypracovala osoba, která je držitelem autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Pokud tomu tak je, uvede autorizovaná osoba evidenční číslo autorizace v údajích o zpracovateli v úvodní části oznámení.

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze 4. června 2004

Č.j.: M/200245/04