FAQ

Nejčastěji kladené dotazy v rámci OP Infrastruktura.

 

 • V Pokynech pro žadatele OP Infrastruktura - Priorita 1 a 2 se píše, že předkladatel musí doložit Čestné prohlášení o bezdlužnosti. Co vše má být jeho součástí?

  Žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům.

 

 • Jak je ze strany vašich implementačních struktur pohlíženo na splátkový kalendář, který má klient uzavřen a odsouhlasen se státním orgánem? A bude se tento pohled nějak odlišovat v případě dalších kol výzev k jiným prioritám?

  Otázku uzavřeného splátkového kalendáře jsme při formulování Pokynů pro žadatele nezvažovali. Nicméně v případě, že je tento kalendář odsouhlasen státním orgánem, lze jej s určitými výhradami považovat za odsunutí lhůt splatnosti k daným závazkům a dluhům.
  Takovýto žadatel by z naší strany byl posuzován, s ohledem na další okolnosti uvedené v projektové žádosti, dle připravenosti a relevanci daného projektu. Zároveň by tento fakt mohl znamenat horší pozici při srovnání s jinými "konkurenčními" projekty.

 • 1. V Benefitu - Veřejná podpora: Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory se mají uvádět pouze pokud souhrnná výše za tři roky byla nižší než 4 mil. Kč. Je to tak správně? Nebo má být větší? Souvisí to s pravidlem "de minimis"?
  2. V Benefitu - Ukazatele - Výsledky: Zvýšení přepravní kapacity může být u nákladů v tunách a u cestujících v ks - jde uložit natvrdo jenom možnost pouze v tunách, nelze uložit navýšení počtu cestujících! Je chyba v programu (mám verzi z 30.6.)?
  3. Lze chápat jako uznatelné náklady "Inženýrskou činnost, Náklady na tendrovou dokumentaci, Náklady na výběrové řízení a Náklady na autorský dozor"?

  Ad 1 - ano, souvisí s pravidlem de-minimis, pokud Vaše podpora přesáhla 4 mil. pouze uveďte ano a nemusíte uvádět jednotlivé částky.
  Ad 2 - pokud nelze zadat ukazatel v počtu cestujících, což je skutečně chyba programu za kterou se omlouváme, uveďte prosím tento indikátor do popisu projektu - tedy tam kam se uvádějí případné dodatečné indikátory
  Ad 3 - obecně vzato uznatelné dle Nařízení jsou, ale názor je takový, že vzhledem k celkové alokaci prostředků bychom uvítali, aby prostředky čerpané z OP Infratsruktura byly použity pouze na výstavbu (investice). Pokud to ve Vašem projektu lze takto nastavit nikdo to jistě zpochybňovat nebude. Na druhou stranu pokud do uznatelných nákladů zahrnete i níže uvedené náklady, je možné, že Podvýbor doprava nebo řídící orgán se rozhodne tuto část nákladů nepodpořit.

 • Je možné spolufinancovat železniční projekt OPI opatření 1.1, který se nachází v Praze?

  Není to možné.

 • 1. Jaká je situace s elektronickou žádostí (MSSF Benefit)?
  2. Musí "prozatímní žádost" obsahovat více než jen definovaný obsah popisu projektu a povinných příloh (v celém rozsahu podle obsahu polí v př. Pokynů)?
  3. Jaká je situace s uznatelnými náklady?
  4. Musí harmonogram projektu obsahovat i přípravné fáze, když je v příručce žadatele uvedeno, že zahájení projektu je den zahájení fyzické realizace prací?

  K Vašim dotazům k Opatření 1.3 OP Infrastruktura:
  Ad1 - elektronická verze žádosti je publikována na
  www.strukturalni-fondy.cz - OP Infrastruktura - pokyny pro žadatele - přílohy - příloha č. 1 (MSSF Benefit).
  Ad2 - projekty podané po 26.06. musí být podány v MSSF Benefit. Prozatimní žádost již nepostačuje.
  Ad3 - náklady musí být v souladu s cílem opatření a NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004 - viz příloha. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje na začátek července závazné pokyny pro uznatelnost nákladů, ale jedná se vesměs pouze o překlad Nařízení.
  Ad4 - Zprostředkující subjekt má právo kontrolovat průběh výběrového řízení (termín se uvádí v elektronické verzi žádosti) a zároveň kontrolami před započetím realizace projektu ověřovat údaje uvedené v žádosti. Je proto vhodné uvést předpokládaný stav projektu v době popisu projektu (záložka Benefitu).

 • V MSSF Benefit je uvedeno, že náklady se udávají bez DPH, pokud nejsem plátcem DPH, kam promítnu uznatelné DPH?

  Jedná se o nedostatek elektronické žádosti, který bude v nové verzi opraven. Náklady uvádějte s DPH s tím, že pokud plátce DPH jste, tvoří toto DPH neuznatelný náklad, který musí být uveden v příslušné kolonce.

 • Předfinancování projektu máme zajištěno ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, pod kterou kolonkou to má být uvedeno?

  Objem prostředků na předfinancování bez spolufinancování uveďte do kolonky "úvěr od veřejného orgánu". Pokud se nejedná o klasický úvěr připište tuto skutečnost do tištěné verze a samostatně ji podepište.

 • Naše společnost se zabývá odpadovým hospodářstvím. Chtěli bychom vybudovat zařízení na zpracování nebezpečných odpadů za cca 30 mil. Kč. Můžeme dostat finanční podporu vyšší než 100 000 EUR?

  Budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů spadá v rámci OP Infrastruktura do Priority 3, Opatření 3.4, Kategorie A. Dle "Směrnice MŽP č.8/2004 o poskytování finančních prostředků z OP Infrastruktura - Priorita 3, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky", článku 7, odst. 5 opravdu máte jako podnikatelský subjekt nárok na podporu do maximální výše odpovídající 100 000 EUR. Takovéto podpoře se říká podpora malého rozsahu. Avšak v případě, že jste jako žadatel podporu malého rozsahu v posledních třech letech již obdržel, musí být požadovaná podpora snížena o tuto částku.


 • Jsme firma zabývající se opravami pražských chodníků. Můžeme zažádat o podporu v rámci Operačního programu Infrastruktura?

  Operační program Infrastruktura, stejně jako ostatní operační programy určené pro realizaci Rámce podpory Společenství je určen pro regiony NUTS II kromě regionu Praha. Pro region soudržnosti Praha byly vypracovány "Jednotné programové dokumenty pro Prahu Cíl 2 a 3". Vás by se mohl týkat "Jednotný programový dokument pro Cíl 2". Obraťte se proto na Řídící orgán pro tento dokument, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.