OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Globálním cílem
OP Průmysl a podnikání (OPPP) je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení potřebných strukturální změn v průmyslu, což je plně ve shodě s 1. prioritní osou Národního rozvojového plánu - Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb.

Operační program Průmysl a podnikání dále rozpracovává cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Základním posláním operačního programu je přispět jeho realizací k zachování a dalšímu rozvoji konkurenceschopného a efektivně vyrábějícího průmyslového sektoru v České republice. Vedle svých ekonomických cílů operační program Průmysl a podnikání zohledňuje samozřejmě i rovinu regionální, sociální, rovných příležitostí a aspekty environmentální.

Národní koncepcí, která byla schválena vládou ČR a která určuje strategický cíl OPPP, je Koncepce průmyslové politiky. Dalšími relevantními dokumenty z oblasti regionální, sociální a environmentální politiky, schválenými nebo projednanými vládou České republiky, které operační program Průmysl a podnikání zohledňuje, jsou Strategie regionálního rozvoje, Národní akční plán zaměstnanosti 2001 a 2002 a Metodika hodnocení vlivu koncepcí regionálního rozvoje na životní prostředí.

Žadatelům bude poskytnuta podpora až ve výši 347,8 mil. EUR (ERDF poskytne 260,8 mil. EUR a 87 mil. EUR bude spolufinancováno ze státního rozpočtu).

Operační program Průmysl a podnikání bude spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).


Odkazy