1 SOUHRN

05.02.2009:

Cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie (EU) je snižování rozdílů mezi ekonomickou a sociální vyspělostí jednotlivých regionů, povzbuzování jejich rozvoje a strukturálních změn, vedoucích k hospodářským a sociálním přeměnám, prostřednictvím podpory chudších nebo problémových regionů.

I když Česká republika dosáhla v posledních deseti letech výrazného pokroku při dosahování konkurenceschopnosti ve vztahu k vnějšímu prostředí, resp. ve vztahu k zemím EU, přesto nedosahuje 75 % průměru hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie (podle parity kupní síly). Znamená to tedy, že její regiony (nomenklaturní územní jednotky NUTS II), s výjimkou Prahy, budou zařazeny pod Cíl 1 a budou moci využívat podpory ze strukturálních fondů EU.

Operační program Průmysl a podnikání 2004—2006 OP PP je základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky.

Operační program Průmysl a podnikání rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje.

Operační program Průmysl a podnikání je jedním z podkladů pro vyjednávání Rámce podpory Společenství (CSF) pro regiony NUTS II České republiky spadajících pod Cíl 1.

Vzhledem k tomu, že referenční datum přistoupení České republiky k EU je stanoveno na 1. 5. 2004, tj. v polovině běžného programovacího období, vypracovaný OP Průmysl zahrnuje tzv. zkrácené programovací období.

Cílem podpory v rámci OP Průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Pro zajištění vytyčených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží tak, aby byly dosaženy pozitivní synergické efekty v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a informační společnost. Nedílnou součástí pro dosažení vytyčených cílů je i trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování efektivnosti využití energií.

Při realizaci cílů podpory je zásadní podmínkou její slučitelnost s pravidly jednotného trhu a zvláštní důraz je kladen na pozitivní dopady do oblasti zaměstnanosti a technologického rozvoje. Z regionálního hlediska pak budou opatření OP Průmysl a podnikání reflektovat existující disparity a budou přispívat k vyváženému průmyslovému rozvoji regionů.

Ve shodě s prioritními rozvojovými cíli a na základě SWOT analýzy bude podpora ze strukturálních fondů (SF) EU v OP Průmysl a podnikání zaměřena na prioritní oblast, charakterizovanou 1. prioritní osou Národního rozvojového plánu: "Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb".

K dosažení tohoto globálního cíle budou finanční prostředky Evropského Společenství (ES) v rámci OP Průmysl a podnikání koncentrovány na vymezené priority, charakterizující jednotlivé strategické cíle tak, aby se na hospodářském růstu v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněž potlačeny dlouhodobé tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva. Za účelem finančního posílení budou konkrétní opatření, reflektující specifické cíle, realizována prostřednictvím jednotlivých programů podpory.

Ve zkráceném programovacím období 2004 až 2006 je OP Průmysl a podnikání založen na 3 prioritách:

Priorita 1: Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru,

jejíž opatření jsou zaměřena na rozvoj malého a středního podnikání, podporu inovačních činností v průmyslu a využití lidského kapitálu pro konkurenceschopnost průmyslu.

Priorita 2: Restrukturalizace průmyslové výrobní základny,

jejíž opatření jsou zaměřena na restrukturalizaci jak z hlediska územního, tak z hlediska odvětvového.

Priorita 3: Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie,

jejíž opatření jsou zaměřena na efektivnost hospodaření s energií při výrobě, přenosu i spotřebě.

Dosažení pozitivních efektů se předpokládá prostřednictvím koordinovaného využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a dalších finančních nástrojů ČR v rámci jednotlivých priorit a zajištěním souladu s Průmyslovou politikou ČR a Strategií regionálního rozvoje ČR. Opatření k realizaci jednotlivých priorit operačního programu jsou koncipována tak, aby byla v souladu s podmínkami hospodářské soutěže a se zásadami poskytování pomoci ze strany EU.

Účast hospodářských subjektů v programech podporovaných ze strukturálních fondů (SF) je podmíněna respektováním a dodržováním horizontálních politik EU jako jsou zajištění udržitelného rozvoje, resp. dodržování podmínek ochrany životního prostředí, podpora rozvoje rovných příležitostí mezi muži a ženami a podpora informační společnosti.

Následující tabulka uvádí celkové náklady na realizaci priorit a technické pomoci operačního programu Průmysl a podnikání v období 2004—2006 činí 19 707,8 mil. Kč / 635,7 M€. Spolufinancování z veřejných zdrojů činí 10 014,1 mil. Kč / 323 M€, z čehož 5 960,8 mil. Kč / 192,3 M€ je financováno ze strukturálních fondů EU a 4 053,2 mil. Kč / 130,8 mil.€ tvoří "národní zdroje", pocházející převážně ze státního rozpočtu. Zdroje soukromého sektoru představují spoluúčast příjemců podpory ve výši 9 693,7 mil. Kč / 312,7 M€.

Přepočteno kurzem 31 Kč/€, zaokrouhleno.

OP Průmysl

zdroje Společenství

národní zdroje

soukromé zdroje

celkové náklady

M€

mil.

M€

mil.

M€

mil.

M€

mil.

Priorita 1

110,4

3422,4

76,7

2378,2

187,2

5803,2

374,3

11603,8

Priorita 2

49,7

1540

34,5

1070,2

84,6

2622,6

168,8

5232,9

Priorita 3

23,9

741,5

16,6

515,3

40,9

1267,9

81,4

2524,7

Priorita 4

8,3

256,9

2,9

89,5

0

0

11,2

346,4

OP celkem

192,3

5960,8

130,8

4053,2

312,7

9693,7

635,7

19707,8

Detailní návrh alokace prostředků na priority a opatření je uveden v kapitole 5.