1.2 Právní rámec OP Průmysla podnikání

05.02.2009:

Na základě článku 3 nařízení Rady č. 1260/99 z 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, splňuje Česká republika, s výjimkou hlavního města Prahy, pro programovací období 2004 až 2006 kriterium pro zařazení mezi regiony Cíle 1. Hlavní město Praha splňuje kriteria pro zařazení pod Cíle 2 a Cíle 3.

V souladu s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 1260/99 předložila vláda ČR Evropské komisi (EK) operační program Průmysl a podnikání pro podporu ze strukturálních fondů EU na období 2004—2006.

OP Průmysl a podnikání byl předložen spolu s Národním rozvojovým plánem ČR pro využití prostředků ze strukturálních fondů pro ČR ve zkráceném programovacím období 2004—2006. OP Průmysl a podnikání konkretizuje strategii podpory Národního rozvojového plánu pro 1. prioritní osu "Rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb" a představuje spolu s dalšími programovými dokumenty plán využití finančních prostředků z ERDF v období 2004—2006. Z geografického hlediska je OP Průmysl platný pro celé území ČR vyjma hlavního města Praha.

OP Průmysl byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozvojová strategie představená v operačním programu byla zpracována na základě principu partnerství. V procesu přípravy dokumentu byli zapojeni převážně:

  • zástupci regionů až na úroveň jednotlivých krajů,
  • zainteresované resorty: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo dopravy a spojů (MDS), Ministerstvo životního prostředí (MŽP),
  • hospodářští a sociální partneři - Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravská komora odborových svazů, neziskový sektor.

Základní strategii průmyslu, která tvoří rámec rozvoje silného a konkurenceschopného průmyslu při respektování vlastních specifik průmyslové výroby a národní priority, definuje průmyslová politika.

Koncepce průmyslové politiky ČR,projednaná vládou ČR v dubnu 1999 a v konečné podobě schválená usnesením vlády ČR č. 51/2000, odráží nejen národní priority, ale také plně respektuje Asociační dohodu mezi ČR a EU, pravidla o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), závazky plynoucí z členství v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a z dalších mezinárodních dohod, včetně závazků z oblasti ochrany životního prostředí a zásad udržitelného rozvoje.

Průmyslovou politiku ČR posoudila EK jako neintervenční koncepci rozvoje průmyslu, která odpovídá zásadám jednotného trhu. Při screeningových jednáních byla kapitola Průmyslová politika předběžně uzavřena v červnu 1999.