1.2.1 Legislativní rámec - národní dokumenty

05.02.2009:

Základní cíle stanovené OP Průmysl a podnikání se odvíjejí od těchto koncepčních materiálů:

 • Střednědobá resortní politika MPO;
 • Koncepce průmyslové politiky;
 • Energetická politika;
 • usnesení vlády ke koncepčním materiálům a souvisejícím dokumentům;
 • usnesení vlády ČR č.51/2000, ke Koncepci průmyslové politiky;
 • usnesení vlády ČR č.53/2000, ke Střednědobé resortní politice Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • usnesení vlády ČR č. 50/2000, k Energetické politice;
 • usnesení vlády ČR č. 682/2000, k zabezpečení realizace Strategie regionálního rozvoje ČR;
 • usnesení vlády ČR č. 1092/2000, k SOP 2001;
 • usnesení vlády ČR č. 1314/2001, k SOP 2002;
 • usnesení vlády ČR č. 1234/2002, o nových programech SOP Průmysl 2003;
 • usnesení vlády ČR č. 102/2002, k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU;
 • usnesení vlády ČR č. 401/2002, o vymezení obsahu operačních programů;

Legislativní normy, k nimž má OP Průmysl a podnikání úzký vztah:

 • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000;
 • Zákon č. 199/1994 Sb.,o zadávání veřejných zakázek;
 • Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře;
 • Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách;
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže;
 • Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií;
 • Zákon č. 458/2000 Sb., - energetický zákon;
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
 • Zákon č. 130/200 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků;
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
 • Vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě;
 • Vyhláška č. 62 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizacích s majetkem státu;
 • Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů