1.2.2 Legislativní rámec - dokumenty EU

05.02.2009:
 • Koncepční a programové dokumenty České republiky v oblasti průmyslu respektují základní zásady a principy platné v EU, které vyplývají zejména z:
 • čl. 157 Smlouvy o založení Evropského Společenství (ES) a dalších dokumentů, k nimž patří Sdělení Komise o konkurenceschopnosti průmyslu EU (COM (94) 319 final);
 • Usnesení Rady o posílení konkurenceschopnosti průmyslu Společenství (94/C 343/01);
 • Rozhodnutí Rady o realizaci Akčního programu Společenství k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu (96/413/EC);
 • Nařízení Rady (ES) č. 1260/99 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1261/99 o Evropském fondu regionálního rozvoje;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 1784/99 o Evropském sociálním fondu (ESF);
 • Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;
 • Nařízení Komise (ES) č. 448/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování pomoci poskytované v rámci SF;
 • Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze SF;
 • Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;
 • Směrnice Rady (ES) a Evropského parlamentu č. 42/2001 o ohodnocování vlivů určitých plánů a programů na životní prostředí;
 • Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;
 • Nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 o nesrovnalostech a navracení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti;
 • Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů;
 • Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o společném rozpočtu Evropských Společenství;
 • Nařízení Rady (ES) č. 7622/2001, kterým se mění Finanční nařízení ze dne 21. 12. 1977 o společném rozpočtu Evropských společenství;
 • Nové programovací období 200-2006 - metodologický pracovní pokyn č. 1 - příručka pro Strukturální Fondy a programové dokumenty
 • Metodologický pracovní pokyn č. 2,3,5