2.1.1 Hrubý domácí produkt

05.02.2009:

Po poklesu hrubého domácího produktu (HDP ve s.c. roku 1995) v letech 1990 až 1992 došlo v roce 1993 k obratu a nejvýraznějšího růstu o 5,9 % bylo dosaženo v roce 1995. V dalších letech se tempo růstu HDP snižovalo a v roce 1997 a 1998 došlo dokonce k jeho absolutnímu poklesu. Hospodářský růst byl obnoven počínaje 3. čtvrtletím roku 1999. Po oživení domácí poptávky v roce 2000, se její růst vlivem příznivého vnitřního ekonomického prostředí v roce 2001 dále zrychlil. K akceleraci růstu přispěla zejména pokračující investiční aktivita, spojená s masivním přílivem přímých zahraničních investic a zlepšením situace nefinančního sektoru (tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla meziročně o 7,2 % a z jejího celkového objemu směřovaly téměř tři čtvrtiny do nefinančního sektoru). Také váhově nejvýznamnější položka, spotřeba domácností, zrychlila růst (na 3,9 %). Tento vývoj byl umožněn růstem disponibilních důchodů a vyšším využíváním spotřebitelských úvěrů.

Tabulka 2.1.1. - 1: Vývoj HDP v ČR

Ukazatel

Měr. j.

1997

1998

1999

2000

2001

HDP (stálé ceny 1995)

mld. Kč

1429,3

1414,4

1421,0

1467,3

1515,1

Tvorba hrubého fix. kap. (s.c.)

mld. Kč

464,7

467,9

463,1

487,9

523,2

Pramen: ČSÚ

Z analýzy makroekonomického vývoje ČR v roce 2001 mimo jiné vyplývá:

  • Reálný hrubý domácí produktvzrostl meziročně o 3,3 %, stejně jako v roce 2000 a také další makroekonomické ukazatele se vyvíjely příznivě;
  • Ve struktuře produktu pokračovaly tendence z předchozího roku. Úlohu hlavního faktoru růstu si upevniladomácí poptávka (růst o 4,3 %) zásluhou výše uvedené investiční aktivity a růstu spotřeby domácností;
  • Globálně se prosazující dezinflační trendy (relativně nízká cena ropy, silný kurz koruny, globální ochlazení ekonomické aktivity) a očekávané zmírnění ekonomického růstu tuzemské ekonomiky, se staly důležitými faktory pro pokles dynamiky růstu cen a udržení nízkých cen výrobců. Ceny průmyslových výrobkůse v roce 2001 meziročně zvýšily o 2,9 %.

Tabulka 2.1.1. - 2: Agregátní poptávka a její složky v roce 2001 (stálé ceny 1995)

Ukazatel

absolutně mld. Kč *)

meziroční změna v %

2000

2001

Spotřeba domácností

813,7

2,3

3,9

Spotřeba vlády

264,5

- 1,0

0,3

Spotřeba neziskových institucí

12,6

13,0

5,9

Tvorba hrubého fixního kapitálu

523,2

5,3

7,2

Změna zásob a cenností

33,7

1,3

0,7

Vývoz zboží a služeb

1 342,5

17,0

12,3

Dovoz zboží a služeb

1 475,2

17,0

13,6

Čistý vývoz

- 132,7

- 1,0

- 2,0

Hrubý domácí produkt

1 515,1

3,3

3,3

Informativně:

Domácí efektivní poptávka

Agregátní efektivní poptávka

1 614,1

2 956,6

2,7

8,5

4,3

7,8

Pramen: ČSÚ; x/ příspěvek ke změně HDP

Růst HDP v roce 2001 byl rychlejší než ve většině ostatních zemí. Tento vývoj se příznivě odrazil ve vzájemné relaci s vyspělými ekonomikami, ve které došlo k zúžení výkonnostní mezery. V současné době tak dosahuje HDP na 1 obyvatele v České republice (v paritě kupní síly, EUROSTAT) cca 56 % průměrné úrovně v zemích Evropské unie. Jisté negativní tendence v ekonomice však byly zaznamenány např. ve vývoji agregátní efektivní poptávky, způsobené zahraničním obchodem, neboť domácí efektivní poptávka se meziročně zvýšila. V průběhu roku 2000 česká ekonomika poprvé vytvořila produkt, který přesáhl úroveň roku 1990. Po transformačním poklesu na počátku devadesátých let se této úrovni nejvíce přiblížila v roce 1996 (na 99,4 %), ale narůstání nerovnovážných tendencí a následná hospodářská restrikce ke stabilizaci ekonomiky vedly počátkem roku 1997 k poklesu hospodářského růstu. Ve srovnání s rokem 1990 je současně třeba zdůraznit zejména změnu v kvalitě vytvářeného produktu, jehož struktura se přiblížila vyspělým ekonomikám. Pokračování růstové tendence české ekonomiky přitom bylo dosaženo v podmínkách globálního ochlazení, které bylo prohloubeno teroristickým útokem z 11. září 2001 na USA. Vliv ochlazení vnější hospodářské konjunktury se v české ekonomice výrazněji neprojevil. Na klesající zahraniční poptávku reagovala vláda fiskální politikou vedoucí k podpoře domácí poptávky.