2.2 Postavení průmyslu v ČR

09.02.2009:

Historicky patří ČR k průmyslově vyspělým státům s vysokým podílem průmyslové výroby na tvorbě HDP. Na otevřenou českou ekonomiku působí všechny vnější vlivy spojené s globalizací světové ekonomiky. Českou ekonomiku lze označit za tržní s převážně liberalizovanými cenami. Průmysl, který dokázal svou produkci úspěšně realizovat na vyspělých trzích, se stal nositelem hospodářského oživení, ke kterému došlo v závěru roku 1999 a na nabídkové straně ekonomiky se průmysl rozvíjel dynamicky i v roce 2001, když jeho růst měřený indexem průmyslové produkce dosáhl 6,8 %. Podíl zpracovatelského průmyslu na celkových tržbách průmyslu dlouhodobě roste. V roce 2001 jeho podíl dosáhl hodnoty 88,1 % (organizace 20 a více pracovníků; v b.c.).

V průběhu let 1989 až 2001 se zásadně změnila struktura české ekonomiky. Zvýšil se podíl terciálního sektoru (služeb) na úkor primárního (zemědělství a dobývání surovin) i sekundárního sektoru (průmysl, energetika a stavebnictví) - viz tabulka 2.2. - 1.

Tabulka 2.2. - 1: Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP (v % z s.c.)

Název sektoru

Podíl sektorů na tvorbě HDP

Rok

1989

2001

Primární sektor

15

6,9

Sekundární sektor

47

37,2

Terciární sektor

38

55,9

Pramen: ČSÚ

V období 1989 - 2001 došlo k významným přesunům zaměstnanců z průmyslové výroby do sektoru služeb. Schopnost sektoru služeb absorbovat stávající nabídku pracovních sil je zdánlivě vyčerpána, neboť i v tomto sektoru služeb (zejména v bankovním sektoru) dochází k pozvolnému snižování počtu zaměstnanců.

Průmysl je významným zdrojem tvorby HDP a tvoří 32,9 % jeho zdrojů. V odvětvové struktuře HDP (v běžných cenách) se v roce 2001 zvýšil podíl průmyslu oproti roku 2000 (32,3 %) a to zejména na úkor služeb. Pokles podílu služeb celkem meziročně o 0,5 bodu na 55,8 % se projevil zejména ve finančním zprostředkování (ze 4,5 % na 3,6 %). Stagnoval podíl stavebnictví (na 7,1 %) a prakticky i podíl zemědělství (4,2 % proti 4,3 % v předchozím roce). Údaje o HDP v letech 1995 až 2001 a podíl průmyslu na jeho tvorbě - viz tabulka 2.2. - 2.

Tabulka 2.2. - 2: Vývoj HDP a podíl průmyslových odvětví na tvorbě HDP

Ukazatel

Měr. j.

1997

1998

1999

2000

2001

HDP (stálé ceny 1995)

mld. Kč

1 429,3

1 414,4

1 421,0

1 467,3

1 515,1

Tvorba hrubého fix. kap. (s.c.)

mld. Kč

464,7

467,9

463,1

487,9

523,2

HDP (běžné ceny)

mld. Kč

1 679,9

1 839,1

1 902,3

1 984,8

2 157,8

Podíl průmyslu (OKEČ C+D+E) na HDP v b.c.

%

34,1

32,5

31,8

32,3

32,9

Podíl OKEČ D* na HDP v b.c.

%

28,2

26,8

26,3

26,9

27,5

Pramen: ČSÚ ; OKEČ * D = Okeč 15 - 37


Podíl jednotlivých odvětví na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb (Tržby za VaS) a dosažená přidaná hodnota z výroby zpracovatelského průmyslu v posledních letech, v číselných hodnotách, zobrazují následující tabulky 2.2. - 3 a 2.2. - 4.

Tabulka 2.2. - 3: Tržby za prodej vlastních VaS zpracovatelského průmyslu (v mil. Kč; b.c.)

Tržby za prodej VaS

1997

1998

1999

2000

2001

15 Výroba potravin, nápojů a pochutin

237 998,4

239 358,5

230 759,8

233 648,4

253 028,9

16 Tabákový průmysl

x

x

x

x

x

17 Textilní průmysl

47 772,0

50 845,3

51 553,9

55 436,8

58 024,6

18 Oděvní průmysl a zpracování kožešin

18 858,0

17 139,7

19 942,1

20 931,9

21 412,7

19 Kožedělný průmysl

11 527,0

11 151,0

9 852,0

9 126,9

9 007,9

20 Dřevozpracující průmysl

42 834,0

45 902,0

47 274,0

54 176,8

55 612,6

21 Papírenský průmysl

33 740,9

38 018,8

38 934,3

46 374,6

48 310,3

22 Vydavatelství a tisk

40 285,1

46 721,2

44 110,7

50 896,6

54 781,1

23 Koksování a zpracování ropy

x

x

x

x

x

24 Chemický a farmaceutický průmysl

94 696,0

98 500,0

98 602,0

118 755,5

118 972,3

25 Gumárenský a plastikářský průmysl

56 457,0

62 684,0

67 843,0

80 999,9

94 905,9

26 Průmysl skla, keramiky a stavebních hmot

82 108,0

85 270,0

93 156,0

106 849,8

109 395,5

27 Hutnictví železných a neželezných kovů

137 226,3

141 861,0

121 472,6

128 651,0

132 481,4

28 Kovodělný průmysl

121 191,7

134 054,0

132 340,4

143 174,3

148 466,8

29 Všeobecné strojírenství

134 063,0

151 343,0

127 061,0

130 568,1

138 446,0

30 Kancelářské stroje a výpočetní technika

1 216,5

3 416,8

4 237,2

7 272,0

25 452,0

31 Elektrické stroje a zařízení

69 156,5

78 778,0

81 889,4

104 057,7

110 115,4

32 Radiová, televizní a spojovací technika

18 218,4

22 647,4

27 757,4

43 781,8

55 478,3

33 Zdravotnická technika, měřicí přístroje a optika

20 001,6

25 216,8

25 137,0

28 620,3

34 933,8

34 Dvoustopá motorová vozidla

136 260,2

162 518,8

184 105,2

242 313,9

282 115,1

35 Ostatní dopravní zařízení

19 904,8

17 409,2

18 156,8

20 706,2

24 766,0

36 Nábytek a ostatní zpracovatelský průmysl

47 364,1

49 793,7

54 299,6

61 662,5

65 482,6

37 Úprava druhotných surovin

9 539,9

9 482,3

8 998,4

11 007,3

11 236,6

Zpracovatelský průmysl *)

1 445 351,0

1 544 992,0

1 544 541,0

1 777 445,9

1 925 215,1

Pramen: vlastní dopočet MPO; x - citlivé (individuální) údaje; *) součet včetně údajů za citlivá odvětví


Tabulka 2.2. - 4: Přidaná hodnota z výroby zpracovatelského průmyslu (v mil. Kč; b.c.)

Přidaná hodnota z výroby zpracovat. průmyslu

1997

1998

1999

2000

2001

15 Výroba potravin, nápojů a pochutin

44 178,3

40 882,3

44 245,2

43 360,8

44 757,9

16 Tabákový průmysl

x

x

x

x

x

17 Textilní průmysl

15 099,5

15 761,4

15 675,8

16 272,0

16 619,0

18 Oděvní průmysl a zpracování kožešin

6 989,5

7 349,6

8 214,2

8 952,1

7 917,1

19 Kožedělný průmysl

3 580,0

3 383,0

3 114,0

2 985,0

3 060,4

20 Dřevozpracující průmysl

11 586,0

11 708,0

11 619,0

13 012,9

12 324,0

21 Papírenský průmysl

7 617,3

7 585,2

8 661,5

12 534,4

13 031,2

22 Vydavatelství a tisk

10 292,7

13 436,8

12 401,5

13 518,6

12 265,1

23 Koksování a zpracování ropy

x

x

x

x

x

24 Chemický a farmaceutický průmysl

24 473,0

26 102,0

24 978,0

30 422,4

30 064,1

25 Gumárenský a plastikářský průmysl

16 183,0

17 318,0

19 841,0

21 458,5

23 645,1

26 Průmysl skla, keramiky a stavebních hmot

32 052,0

33 810,0

34 927,0

40 020,2

41 671,7

27 Hutnictví železných a neželezných kovů

30 237,0

31 614,5

22 780,7

28 854,4

28 812,9

28 Kovodělný průmysl

34 274,0

39 104,5

40 326,3

42 573,2

44 610,1

29 Všeobecné strojírenství

43 867,0

45 010,0

40 668,0

44 976,2

44 956,0

30 Kancelářské stroje a výpočetní technika

430,1

454,2

675,7

1 041,4

2 158,5

31 Elektrické stroje a zařízení

21 274,3

22 883,6

25 557,2

29 550,7

27 928,1

32 Radiová, televizní a spojovací technika

5 029,6

6 763,4

6 819,7

14 519,4

15 527,1

33 Zdravotnická technika, měřicí přístroje a optika

6 980,0

8 558,8

9 129,4

9 426,1

11 128,1

34 Dvoustopá motorová vozidla

27 713,1

31 325,4

35 434,8

42 519,4

51 916,6

35 Ostatní dopravní zařízení

8 590,9

5 481,6

5 647,2

7 715,7

8 466,8

36 Nábytek a ostatní zpracovatelský průmysl

13 534,6

14 435,7

16 020,3

17 107,7

17 908,7

37 Úprava druhotných surovin

1 782,4

1 520,3

1 359,7

1 808,7

1 534,3

Zpracovatelský průmysl *)

376 580,0

394 888,0

398 961,0

455 207,6

468 159,1

Pramen: vlastní dopočet MPO; x - citlivé (individuální) údaje; *) součet včetně údajů za citlivá odvětví

V průmyslu pracuje cca 26 % z celkového počtu pracovníků v ČR. Zaměstnanost, respektive počet pracovníků, je rozhodujícím kritériem při hodnocení významu průmyslu pro hospodářskou a sociální soudržnost v jednotlivých regionech. Podíl výrobních odvětví na celkové zaměstnanosti v průmyslu dokumentuje graf 2.2. - 1.


Graf 2.2. - 1: Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu v roce 2001

(organizace s 20 a více pracovníky; zpracovatelský průmysl = 100%)


Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu v roce 2001
Pramen: ČSÚ

Vysvětlivky k písmenkovým OKEČ obsaženým v grafu:

DA - Průmysl potravin, nápojů a pochutin

DH - Gumárenský a plastikářský průmysl

DB - Textilní a oděvní průmysl

DI - Průmysl skla, keramiky a stavebních hmot

DC - Kožedělný průmysl

DJ - Kovoděl. prům., hutn. žel. a nežel. kovů

DD - Dřevozpracující průmysl

DK - Všeobecné strojírenství

DE - Papírenský a polygrafický průmysl

DL - Elektrotechnický průmysl

DF - Koksárenství a zpracování ropy

DM- Dopravní strojírenství

DG - Chemický a farmaceutický průmysl

DN - Ostatní zpracovatelský průmysl

Také tvorba nových pracovních příležitostí při tlaku na zvyšování produktivity práce má své bariéry. Další růst zaměstnanosti v průmyslu a službách lze očekávat v důsledku:

  • růstu ekonomiky v návaznosti na nově budované výrobní kapacity (investiční pobídky);
  • růstu poptávky po tuzemských výrobcích a službách na domácím trhu;
  • zlepšení prodejnosti českých výrobků a služeb v zahraničí zvýšením jejich konkurenceschopnosti.

Podíl jednotlivých průmyslových odvětví na tržbách v České republice odpovídá ve své podstatě průměru Evropské unie. Výrazně vyšší podíl je pouze v odvětví DJ - Kovodělný průmysl, hutnictví železných a neželezných kovů, kde se však zrychluje tempo omezení výroby cestou postupné restrukturalizace tohoto odvětví. Mírně nadprůměrný podíl tvorby HDP je v odvětvích nezávislých na dovozu surovin, jako jsou DI - Průmysl skla, keramiky a stavebních hmot, DD - Dřevozpracující průmysl a DN - Ostatní zpracovatelský průmysl. U odvětví DM - Dopravní strojírenství je nárůst tržeb způsoben zejména investičními aktivitami automobilky Škoda, a.s. Následný graf 2.2. - 2dokládá postupnou restrukturalizaci odvětví průmyslu ČR v průběhu transformačního období od roku 1995 do roku 2001. Graf porovnává dosažené procentuální zastoupení jednotlivých odvětví se stavem roku 1997 v EU.

  • Graf 2.2. - 2: Vývoj struktury jednotlivých odvětví průmyslu v letech 1995 až 2001 v porovnání s EU


Vývoj struktury jednotlivých odvětví průmyslu v letech 1995 až 2001 v porovnání s EU
Pramen: MPO, ČSÚ,

Vysvětlivky k písmenkovým OKEČ obsaženým v grafu 2.2. - 2:

DA - Průmysl potravin, nápojů a pochutin

DH - Gumárenský a plastikářský průmysl

DB - Textilní a oděvní průmysl

DI - Průmysl skla, keramiky a stavebních hmot

DC - Kožedělný průmysl

DJ - Kovoděl. prům., hutnictví žel. a nežel. kovů

DD - Dřevozpracující průmysl

DK - Všeobecné strojírenství

DE - Papírenský a polygrafický průmysl

DL - Elektrotechnický průmysl

DF - Koksárenství a zpracování ropy

DM - Dopravní strojírenství

DG - Chemický a farmaceutický průmysl

DN - Ostatní zpracovatelský průmysl