2.2.2.1 Shrnutí kapitoly 2.2.2

09.02.2009:
 • Cíle energetické politiky jsou zaměřeny na snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, principem udržitelného rozvoje a ochranou životního prostředí.
 • Lze konstatovat, že:
 • tempo snižování energetické náročnosti je v České republice obdobné jako ve vyspělých průmyslových zemích EU;
 • lze předpokládat postupné sbližování hodnoty energetické náročnosti České republiky se zeměmi EU.
 •  
 • Cílem je realizovat opatření, která v horizontu roku 2005 budou zaměřena na:
 • dosažení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 3,0 %;
 • dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů ve výši 2,9 %;
 • snížení měrných emisí SO2 a NOX;
 • podporu konkurenceschopnosti průmyslu České republiky zvýšením účinnosti užití energie;
 • vyšší využití obnovitelných zdrojů energie;
 • rozvoj výzkumu, vývoje, výroby a aplikace moderních technologií, materiálů a postupů ke zvýšení účinnosti užití energie a využití obnovitelných energetických zdrojů.