2.2.3.1 Velikostní struktura průmyslových podniků

09.02.2009:

Struktura výrobní základny zpracovatelského průmyslu podle počtu zaměstnanců v organizacích charakterizovaná tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, vytvořenou přidanou hodnotou z výroby a počtem zaměstnanců v roce 2000 je uvedena v tabulce 2.2.3.1. - 1 a grafu 2.2.3.1 - 1.

Největší podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb a na tvorbě přidané hodnoty z výroby má velikostní skupina podniků s více než 1000 zaměstnanci. Tato skupina podniků se v roce 2000 podílela na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu 34,6 %, na vytvořené přidané hodnotě z výroby 31,3 % a na počtu pracovníků 21,3 %. Přidaná hodnota z výroby na pracovníka byla u této skupiny podniků 488 tis.Kč a byla nejvyšší ze všech velikostních skupin. Naproti tomu nejnižší přidanou hodnotu na pracovníka měla velikostní skupina do devíti pracovníků a to 142 tis.Kč. Největší počet zaměstnanců pracuje v podnicích od 50 do 249 zaměstnanců, což svědčí o významné roli středních podniků v českém průmyslu. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti zpracovatelského průmyslu je 24,4 %. Vlivem pokračující restrukturalizace klesá počet pracovníků v podnicích s počtem zaměstnanců větším než 250. Naopak narůstá počet zaměstnanců v malých a středních podnicích. Tento trend lze očekávat i pro nejbližší období. Růst zaměstnanosti v malých a středních podnicích má příznivý vliv na udržení zaměstnanosti v ČR. Podíl malých a středních podniků je v jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu značně diferencovaný. Více než 50% podíl na zaměstnanosti mají tyto podniky ve dřevozpracujícím průmyslu, oděvním průmyslu a výrobě kovových konstrukcí.

Tabulka 2.2.3.1 - 1: Produkční charakteristiky v roce 2000 podle velikostních skupin

(mil. Kč, osob)

0 - 9

10 - 49

50 - 249

250 - 999

více než 1000

Tržby za prodej V a S v b.c.

122 071,5

177 776,5

385 031,1

477 276,5

615 290,2

Přidaná hodnota z výroby v b.c.

31 052,3

46 945,9

103 120,7

131 524,1

142 564,8

Počet zaměstnaných osob

218 967

203 697

336 055

322 740

292 201

Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO

Graf 2.2.3.1 - 1: Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2000 (údaje v b. c.)


Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2000

Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO

I přes nárůst počtu malých a středních podniků a zvyšování počtu jejich zaměstnanců je ve srovnání s Evropskou unií jejich význam ve zpracovatelském průmyslu menší. Postavení malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu je méně významné než v jiných sektorech, např. službách a obchodu, ale jejich význam pro zpracovatelský průmysl jako subdodavatelské základny pro velké podniky a pro finální produkci náročnější na pracovní sílu je nezastupitelný. Jejich silnou stránkou je vysoká výrobní flexibilita a inovační iniciativa. Problémem stále zůstává jejich malá finanční síla a horší přístup k úvěrovým zdrojům.