2.2.3.2 Rozvojový potenciál sektoru průmyslu v MSP

09.02.2009:

Malé a střední podniky vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolňovaných z velkých podniků a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Důležitost ekonomického a sociálního přínosu malých a středních podniků, je charakterizována schopnostmi:

 • zmírňovat negativní důsledky strukturálních změn;
 • působit jako subdodavatelé velkých podniků;
 • vytvářet podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií;
 • vytvářet pracovní příležitosti za nízkých kapitálových nákladů;
 • rychleji se adaptovat na požadavky a výkyvy trhu;
 • vyplňovat okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé;
 • decentralizovat podnikatelské aktivity a napomáhat rychlejšímu rozvoji regionů.

Na rozdíl od velkých podniků je nevýhodou malých a středních podniků především malá ekonomická síla, obtížný přístup ke kapitálu omezující možnost financování rozvojových aktivit, horší přístup k odbornému vzdělávání, nižší dostupnost potřebných informací a poradenských služeb, slabá pozice v soutěži o veřejné zakázky a platební nekázeň způsobující druhotnou platební neschopnost. Opatření zemí s tržní ekonomikou se proto zaměřují na snižování těchto nevýhod podporou rozvoje malých a středních podniků.

Jedním z ukazatelů charakterizujících přístup obyvatelstva k podnikání je počet podnikatelů a počet vydaných živnostenských oprávnění. K 30. 6. 2002 bylo v České republice vydáno 3 334 tis. živnostenských oprávnění. Z celkového počtu 1 884 tis. podnikatelských subjektů vlastnících živnostenská oprávnění bylo 1 655 tis. (tj. 87,8%) fyzických osob a 229 tis. (tj. 12,2 %) právnických osob. Soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku vykazuje cca 40 % těchto podnikatelských subjektů.

Význam sektoru malých a středních podniků pro ekonomiku ČR dokumentují následující statistická data z údajů ČSÚ za rok 2001. Malé a střední podniky s počtem méně než 250 zaměstnanců ve všech odvětvích národního hospodářství ČR zaměstnávaly 59,7 % z celkového počtu zaměstnaných osob. Podíl tohoto sektoru na výkonech ekonomiky dosáhl 51,4 % a v účetní přidané hodnotě 51,3 %. Vývoz malých a středních podniků činil 35,7 % z celkového vývozu ČR a dovoz 47,1 % z celkového dovozu ČR.

Rozvojový potenciál MSP v oblasti průmyslu není v ČR zatím plně vyčerpán. Dlouhodobým cílem politiky je umožnit fungování sektoru malých a středních podniků tak, aby tento sektor přispíval ke zvyšování výkonnosti národního hospodářství, jeho technologické úrovni a jeho konkurenceschopnosti, ke snižování nezaměstnanosti a rozvoje společnosti. Měřítkem naplňování tohoto cíle je především vývoj podílu malých a středních podniků na výstupech ekonomiky a na zaměstnanosti.


Hlavní priority v oblasti MSP jsou:

 • zvýšit podíl malých a středních podniků na zvýšení růstu ekonomiky, na její exportní výkonnosti, na snižování nezaměstnanosti a na hospodářském oživení strukturálně postižených a ekonomicky slabých regionů;
 • zvýšit technologickou úroveň a konkurenceschopnost malých a středních podniků a vytvořit tak předpoklad jejich úspěšného začlenění do Jednotného vnitřního trhu EU;
 • podporovat spolupráci malých a středních inovačních firem s výzkumnými pracovišti vysokých škol, Akademie věd ČR, státními i soukromými výzkumnými ústavy, velkými výrobci apod.;
 • usnadnit vstup občanů do podnikání;
 • nástroje a mechanismy systému podpory malých a středních podniků uplatňovat v souladu s pravidly Evropské unie a racionalizovat mechanismy jeho poskytování.


K naplnění priorit bude MPO prosazovat realizaci dále uvedených kroků:

 • zachování současné nabídky zvýhodněného financování rozvoje existujících malých a středních podniků a umožnění přístupu k výhodným zdrojům externího financování projektů pro občany vstupující do podnikání a projektů s vysokým inovačním potenciálem;
 • zabezpečit za ekonomicky přijatelných podmínek potřebný rozsah informací nutných pro vstup do podnikání, provozní, obchodní a řídicí činnosti podniků;
 • zvýšit profesní a řídicí znalosti občanů vstupujících do podnikání, podnikatelů a vedoucích pracovníků již existujících podniků;
 • zabezpečit kvalifikovanou pracovní sílu pro malé a střední podniky zejména v oblasti průmyslu, stavebnictví, služeb a obchodu;
 • zabezpečit cenově dostupné nabídky poradenských a konzultačních služeb potřebných pro vstup do podnikání a pro jeho další rozvoj;
 • podporovat získání certifikací osvědčujících různé typy způsobilosti malých a středních podniků a jejich výrobků;
 • zvýšit podíl malých a středních podniků na komerčním využití výstupů externí výzkumné činnosti;
 • napomoci překonávání nevýhod malých a středních podniků při nákupním a prodejním marketingu.