Shrnutí kapitoly 2.2.3

09.02.2009:

Na základě analýzy rozvojového potenciálu sektoru průmyslu lze očekávat pokračující rozvoj terciální sféry a růst ekonomického významu MSP.

Rozvojový potenciál sektoru bude významně ovlivňován:

  • rozvojem informační (vědomostní) společnosti a postupující globalizací;
  • postavením vědeckovýzkumné základny ČR a schopností zavádět výsledky výzkumu a vývoje do průmyslové praxe;
  • kvalitou vzdělávacího procesu, kdy rostoucí úloha malého a středního podnikání vyvolává tlak na změnu kvalifikační struktury.