2.3 SWOT analýza

09.02.2009:

SWOT analýza představuje logické propojení mezi analýzou sociálně ekonomické situace ČR a z ní rezultujících slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení. Tyto faktory tvoří základ pro vymezení rozvojových cílů v oblasti průmyslu a podnikání.

SWOT analýza byla provedena na úrovni sektoru, doplňují ji rovněž SWOT analýzy provedené na úrovni regionů.


SILNÉ STRÁNKY

+ tradice zpracovatelského průmyslu a průmyslové výroby

+ vhodná geografická poloha

+ relativně nízké náklady na pracovní sílu v průmyslové výrobě

+ přímé zahraniční investice v průmyslových podnicích jako zdroj kapitálu a exportních příležitostí

+ přímé zahraniční investice jako zdroj nových technologií

+ vytváření pracovních míst v MSP při nízkých dodatečných nákladech

+ rychlá adaptace MSP na požadavky trhu

+ nízké vývozní ceny průmyslových výrobků

+ MSP jsou aktivní ve vnitřním i zahraničním obchodě

+ diversifikovaný výrobní sortiment MSP

+ vysoké procento podniků v soukromém vlastnictví

+ existence řady konkurenceschopných výrobků

+ významná tradice v oblasti výzkumu a vývoje

+ schopnost a kapacita pracovníků vyškolit se v nových výrobních technologiích a postupech

+ relativně vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu

+ zájem firem investovat do informačních technologií a výzkumu vývoje

+ technicky vyspělý management

rozvoj produkčního sektoru

+ celkové zlepšení životního prostředí v průmyslově exponovaných oblastech

+ reálné výsledky a existující zkušenosti s revitalizací území poškozených průmyslovou činností

+ aktivní státní politika restrukturalizace

restrukturalizace

+ standardní úroveň technologie těžby energetických surovin a manipulace s primárními zdroji

+ vysoký podíl zdrojů, u kterých byla realizována opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí

+ modernizace a nahrazování těžebních zařízení

+ vysoký podíl uspokojení energetických potřeb z vlastních zdrojů

+ dostatečná kapacita elektráren pro zásobování průmyslového sektoru

+ relativně dobrý stav rozvodných sítí

+ modernizace a nahrazování zastaralých zařízení v průmyslových podnicích

+ opora v legislativě a v energetické politice ČR

energetická účinnost a úspory energie


SLABÉ STRÁNKY

- nedostatek investičních zdrojů

- nevyjasněné majetkové vztahy u některých nemovitostí využitelných pro průmyslové investory

- přímé zahraniční investice nejsou plně využívány potencionálními subdodavateli

- nízká ekonomická síla MSP v porovnání s velkými podniky

- nedostatek podnikatelské infrastruktury

- nedostatečná kvalita průmyslových informací a služeb

- převaha výroby s malou přidanou hodnotou

- problematická privatizace

- nedostatečná orientace na zahraničních trzích

- nízká úroveň marketingu, malá orientace na zahraničních trzích

- malá motivace některých MSP podporovat lepší pracovní podmínky pro zaměstnance

- malý přehled o moderních metodách řízení

- absence uceleného systému rozvoje lidských zdrojů

- konzervativní přístup k inovacím

- nedostatek finančních zdrojů pro nákup nových technologií

- nedostatek finančních zdrojů pro vlastní výzkum a vývoj

rozvoj produkčního sektoru

- existence oblastí významně zasažených průmyslovou činností

- zastaralá výrobní základna a její pomalá obnova

- potřeba zvýšení využití stávajících průmyslových zón

- pomalý průběh restrukturalizace oborů těžkého průmyslu

restrukturalizace

- závislost na dovozu strategických energetických surovin

- vysoké zastoupení pevných paliv při výrobě energie

- omezené možnosti využívání energie vodních toků a obnovitelných zdrojů

- vysoká energetická náročnost výroby

- vysoký podíl materiálových nákladů

energetická účinnost a úspory energie

PŘÍLEŽITOSTI

+ rostoucí význam MSP pro hospodářství

+ schválení nového zákona o úpadku

+ přizpůsobivá pracovní síla

+ relativně vysoká úroveň vzdělání pracovní síly, dostupnost technicky vyškoleného personálu

+ nové metody podpory prodeje

+ nové systémy řízení výroby

+ rozvoj informačních a komunikačních technologií

+ lepší kvalita servisu a služeb

+ zakládání MSP zaměřených na průmyslové služby

+ realizace dalšího odborného vzdělávání pro pracovníky podniků

+ zvyšování tempa rozvoje techniky a technologií

+ pokrok v rozvoji moderních technologií šetrných k životnímu prostředí

rozvoj produkčního sektoru

+ legislativní úprava podporující restrukturalizace potencionálně úspěšných podniků

+ podporování restrukturalizace oborů a odvětví s vyšší přidanou hodnotou

+ možnost uplatnění pro restrukturalizované podniky

restrukturalizace

+ nové efektivnější metody získávání a zušlechťování energetických zdrojů

+ vyřešení problému privatizace energetické sítě

+ zvyšování technické úrovně budov

energetická účinnost a úspory energie

RIZIKA

- omezená mobilita pracovní síly

- místní nedostatek specificky kvalifikované pracovní síly

- konkurence na trhu pracovních sil po vstupu ČR do EU

- rostoucí konkurence na světových trzích

- nedostatečná vazba vzdělávacího systému na potřeby trhu práce

- konzervativní přístup k inovacím ve vzdělávacím a pracovním procesu

- nedostatečné provázání systému celoživotního vzdělávání s potřebami průmyslu

- nedostatek finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu

rozvoj produkčního sektoru

- nedostatečný zájem podnikatelů o využívání regenerovaných průmyslových zón

- recese průmyslové výroby nebo oborů

- negativní pohled na podniky v úpadku (stigma úpadku)

restrukturalizace

- předčasné vyčerpání vlastních zásob uhlí

- špatně odhadnutelný vývoj poptávky po energii

- vytěsnění některých domácích výrobců energie po vstupu do

EU

- příliš nízké ceny energie v porovnání s vysokými realizačními náklady

energetická účinnost a úspory energie

Ze SWOT analýzy vyplývají následující směry vedoucí k zajištění rovnoměrného rozvoje v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti:

- rozvoj malého a středního podnikání v průmyslu

Malé a střední podniky jsou aktivní ve vnitřním obchodě, mají diverzifikovaný výrobní sortiment, dokáží se rychle adaptovat na nové požadavky trhu, mají relativně nízké náklady na pracovní sílu, dále mají nízké vývozní ceny, zájem o expanzi na mezinárodní trhy, jsou schopny vytvářet nová pracovní místa při relativně nízkých dodatečných nákladech.

Jejich nevýhodou je především malá ekonomická síla v porovnání s velkými podniky, nedostatek investičních zdrojů, nedostatečná kvalita průmyslových informací a průmyslové infrastruktury, často nízká úroveň marketingu a nedostatečná orientace na zahraničních trzích a v některých případech nevyjasněné majetkové vztahy. Problémem je také nedostatek kapitálu pro další rozvoj MSP, pro nákup nových technologií a inovační činnost.

Všeobecně je důležité, aby význam MSP v hospodářství ČR nadále narůstal, aby byla k dispozici přizpůsobivá pracovní síla a dostatečně technicky vyškolený personál, také je zapotřebí schválení nového zákona o úpadku.

Naopak nadále hrozí, že omezením pro rozvoj MSP bude nedostatek investičního kapitálu, omezená mobilita pracovní síly a místní nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale i nízká informovanost spotřebitelů, dále rostoucí konkurence na světových trzích.


- využití lidského kapitálu v průmyslových podnicích

Silnou stránkou je ochota pracovníků podniků ke zvýšení kvalifikační úrovně a jejich relativně dobré předpoklady pro další rozvoj a také určitý potenciál pracovníků pro výzkum a vývoj. To jsou faktory, které mohou významně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků.

Na druhou stranu častá je malá motivace některých MSP investovat z vlastních zdrojů do odborného profesního rozvoje zaměstnanců, malá ochota managementu věnovat dostatečnou pozornost práci s lidským kapitálem. Chybí přehled o moderních metodách řízení, nedostatkem je i absence uceleného systému rozvoje lidských zdrojů.

Je zapotřebí, aby zaměstnavatelé dostatečně podporovali rozvoj potenciálu zaměstnanců vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání, aby rostla motivace a ochota pracovníků se dále vzdělávat, přizpůsobovat se novým pracovním podmínkám. Je žádoucí, lepší spolupráce podniků se vzdělávacími institucemi, jejich participace při vývoji vzdělávacích programů.

- využití inovačních činností v průmyslu a ve spolupráci s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi

Pro zvyšování konkurenceschopnosti MSP je důležitý přístup k novým technologiím a procesům, k technologiím šetrným k životnímu prostředí a ve schopnosti tyto technologie ovládnout a v souvislosti s tím spolupráce s vysokými školami a vědeckovýzkumnými institucemi.

Průmyslové MSP disponují často technicky vyspělým managementem se zájmem investovat do nových informačních technologií.

Problémem je zejména nedostatek finančních zdrojů pro investice do nových technologií a do vlastního výzkumu a vývoje.

Za riziko lze všeobecně považovat konzervativní přístup k inovacím ve vzdělávacím a pracovním procesu, nedostatečné provázání systému celoživotního vzdělávání s potřebami trhu a pokračující zaostávání za vyspělými zeměmi v podpoře vědy a výzkumu.

- restrukturalizace průmyslových oblastí

Hlavní nerovnost lze spatřovat v existenci oblastí významně zasažených průmyslovou činností, nedostatečným zájmem podnikatelů o využívání regenerovaných průmyslových ploch a zároveň všeobecným požadavkem na zlepšování stavu životního prostředí v ČR, odpovídajícím horizontálnímu cíli ES.

Nutnou podmínkou pro pokračující trend státních intervencí v této oblasti je setrvalý zájem široké veřejnosti na revitalizaci poškozených oblastí a dostupnost přímých investic v této oblasti.

- restrukturalizace podniků, oborů a odvětví

Pro rostoucí konkurenceschopnost českého průmyslu je nutné propagovat obory a výroby, zaměřené na využívání moderních technologií, produkující vysokou přidanou hodnotu a využívající kvalifikovanou pracovní sílu.

Značným handicapem pro správně nasměrovaný rozvoj průmyslových podniků v ČR je zastaralá výrobní základna a její pomalá obnova a pomalý průběh restrukturalizace oborů těžkého průmyslu. Naopak pozitivně lze hodnotit existenci aktivní státní politiky restrukturalizace, možnosti uplatnění pro restrukturalizované podniky.

Východisky pro pokračující aktivní politiku restrukturalizace podniků, oborů, odvětví jsou legislativní úprava podporující restrukturalizace potencionálně úspěšných podniků, podpora restrukturalizace oborů s vyšší přidanou hodnotou. Úspěchy v restrukturalizaci MSP mohou být ohroženy setrvávajícím negativním pohledem na podniky, které se dostanou do úpadku (stigma úpadku) bez vlastního zavinění.

- energetická účinnost a úspory energie

Další nesrovnalost a z ní plynoucí potřeby státní intervence lze spatřovat v oblasti energetické účinnosti a možnosti dosahování energetických úspor.

Pozitivními faktory jsou vysoký podíl uspokojení energetických potřeb z vlastních zdrojů, standardní úroveň technologie těžby a manipulace s primárními zdroji, vysoký podíl zdrojů, u kterých byla provedena opatření ke snížení vlivů na životní prostředí, modernizace a nahrazování těžebních zařízení, dále dostatečná kapacita elektráren pro zásobování průmyslu a relativně dobrý stav rozvodných sítí. Z hlediska jednotlivých podniků je to modernizace a nahrazování zastaralých zařízení a opora v legislativě a energetické politice ČR.

Negativně v této oblasti působí závislost na dovozu strategických energetických surovin, vysoké zastoupení pevných paliv při výrobě energie, omezené možnosti využívání obnovitelných zdrojů, často vysoká energetická náročnost výroby a vysoký podíl materiálových nákladů.

Zvenčí tuto oblast energetiky mohou pozitivně ovlivnit nové efektivnější metody získávání a zušlechťování energetických zdrojů, vyřešený problém privatizace energetické sítě a zvyšování technické úrovně budov využívaných k průmyslovým aktivitám. Hrozbou mohou být nízké ceny energie, které by nestimulovaly k energetickým úsporám a vysoké realizační náklady úsporných opatření.