2.4.1 Region soudržnosti Střední Čechy

09.02.2009:

Charakteristika regionu soudržnosti:

Rozloha: 11 014 km2

Počet obyvatel: 1 111,4 tisíc

HDP na obyvatele v % k průměru ČR: 84

HDP na obyvatele v % k EU: 50

Podíl na tvorbě HDP z ČR: 9 %

V regionu střední Čechy je 46,8 % obyvatel ekonomicky aktivních. Z mužů je ekonomicky aktivních 53,5 % a z celkového počtu žen je ekonomicky aktivních 40,4 %.

V zemědělství (6,5 %) a v průmyslu (47,4 %) vykazuje Středočeský kraj vyšší podíl zaměstnanců než je republikový průměr. Ve službách (46,1 %) se zaměstnanost nachází pod republikovým průměrem, v poslední době má však růst podílu tohoto sektoru nadprůměrnou dynamiku.

Restrukturalizace těžkého průmyslu především v Kladně v posledních letech vedla jednak k přesunu pracovních sil do sofistikovanějších průmyslových oborů, ale také k nárůstu počtu zaměstnanců i ekonomických subjektů ve službách. Služby jsou z hlediska struktury zaměstnanosti na vyšší kvantitativní úrovni v obou metropolitních okresech.

Výrazně průmyslovým okresem je Mladá Boleslav (59 % zaměstnanců pracuje v průmyslu), který vykazuje v průmyslu největší tržby na jeden podnik a největší počet zaměstnanců na jeden podnik nejen v rámci kraje, ale i v celé republice.

Ve Středočeském kraji se v mnoha firmách vyskytují zahraniční investice. Největším zahraničním investorem v kraji je koncern Volkswagen (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav). S velkým odstupem pak následuje firma Boeing (AERO Vodochody a.s.) a dále firma Lasselsberger Holding International Gmbh. (RAKO a.s).

Specifická pozice regionu ve SWOT analýze produktivního sektoru vyplývá z lokality.

SWOT analýza produkčního sektoru v regionu Střední Čechy

Slabé stránky

Silné stránky

 • omezená nabídka zainvestovaných ploch pro průmyslové zóny k okamžitému použití
 • existence velkých ekonomických disparit v rámci kraje
 • existence ekonomicky málo využitých nebo nevyužitých území, upadajících průmyslových center a vojenských újezdů
 • nedostatečná kapacita letiště Praha - Ruzyně
 • flexibilní pracovní síla zvyklá dojíždět
 • existence silných firem především v automobilovém a chemickém průmyslu
 • nižší náklady ve srovnání s Prahou zvyšují atraktivitu regionu pro investory
 • velká kapacita sítí obecně (energetické, dopravní, telekomunikační)
 • blízkost Prahy (odbytiště výrobků a služeb, tlumí ztráty restrukturalizace, možnost kooperace podniků)

Rizika

Příležitosti

 • zadluženost obcí a kraje, včetně obrovského vnitřního dluhu
 • blízkost Prahy (je atraktivnější pro investory a pracovní sílu než Středočeský kraj)
 • existence velkého počtu zahraničních investorů (zlepšují potenciál pracovní síly)
 • plánované zvýšení kapacity veřejného mezinárodního letiště Praha - Ruzyně a letecké dopravy obecně


Zásadní hospodářsko-politické určení dalšího vývoje regionu soudržnosti (regionální strategický cíl pro oblast produkčního sektoru):

Hlavním cílem rozvoje Středočeského kraje je dosáhnout vyváženého hospodářského kulturního a vzdělanostního růstu se silnými a vzájemně výhodnými vazbami na hlavní město Prahu, ale také na další regiony, při respektování podmínek ochrany životního prostředí tak, aby region obstál v porovnání s ostatními regiony v ČR a v zahraničí.

Rozvoj produkční základny

Podpora změny struktury produkční základny vychází z potřeby zvýšit počet pracovních příležitostí, přilákat nové investory do regionu a stimulovat stávající k tomu, aby se dále rozvíjeli, především v oblasti moderních technologií a služeb. Tento cíl staví na silných stránkách, které spočívají v dobré poloze a kvalitním dopravním spojení regionu s hlavním městem Prahou.

Opatření se zaměřují na likvidaci tzv. hnědých zón (brownfields), podporu vzniku vědeckotechnických center, podporu již vznikajících průmyslových zón a parků komplexních služeb pro MSP.

Rozvoj malého a středního podnikání

Záměrem kraje je podporovat vznik a rozvoj malých a středních inovačních podniků za účelem jejich růstu a stabilizace prostředí, podpora renovace a rekonstrukce budov a pozemků určených k podnikání, podpora zvýšení konkurenceschopnosti MSP, pomoc při propagaci úspěšných podniků.

Využití nabídky pracovní síly

 • Dlouhodobým cílem kraje je dosažení lepšího využití pracovní síly, přičemž kromě stimulace nabídky pro problémové skupiny jde zejména o ustavení účinné spolupráce mezi školami, podniky a samosprávou. Aktivity zaměřené na využívání pracovní síly přispějí jak k růstu odbornosti, tak i k růstu produktivity práce a zaměstnanosti.