2.4.5 Region soudržnosti Jihozápad

09.02.2009:

Charakteristika regionu:

Rozloha: 17 616 km2

Počet obyvatel: 1 178 tisíc

HDP na obyvatele v % k průměru ČR: 93

HDP na obyvatele v % k EU: 56

Podíl na tvorbě HDP z ČR: 11 %

Region soudržnosti Jihozápad je složen ze dvou krajů - Jihočeského a Plzeňského kraje. Jihočeský kraj disponuje nejvíce ze všech krajů ČR významnou geografickou polohou. Kraj je více turisticky zaměřený nemá významný potenciál těžkého průmyslu. Tradičním průmyslem je zde lehký a potravinářský průmysl. V kombinaci s kvalitním životním prostředím a relativní blízkostí trhů EU disponuje potenciálem pro HITECH výroby v elektrotechnickém a biotechnologickém průmyslu. Hlavním problém je nedostatečná osídlenost příhraničních oblastí.

Plzeňský kraj je možné charakterizovat významnými územními rozdíly v rozložení ekonomických subjektů a výkonnosti ekonomiky tj. dominantní centrum a slabší venkovské pohraniční oblasti. Kraj dále disponuje kvalitní vzdělávací a vědecko- výzkumnou základnou, spolupracující s průmyslovou sférou, komercionalizace VaV však ale stagnuje.

SWOT analýza produkčního sektoru v regionu Jihozápad

Slabé stránky

Silné stránky

 • Nedostatečná tvorba kapitálu a následná přeúvěrovanost převážné čísti firem s domácími vlastníky
 • Převažující nízká efektivita aktivit cílených na získávání zahraničních investorů
 • Ve srovnání s ostatními kraji ČR nízká intenzita soukromého podnikání
 • Nedokončená restrukturalizace průmyslu
 • Nadprůměrná úroveň míry nezaměstnanosti
 • Nízká úroveň řízení zejména velkých podniků
 • Absolutní absence velkého konkurenceschopného ekonomického subjektu
 • Diverzifikovaná struktura v průmyslové výroby
 • Technický i oborový potenciál pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou.
 • Rozvinuté technické a střední školství na mezinárodní úrovni.
 • Silná tradice průmyslové výroby
 • Výhodná poloha kraje vůči hlavním koncentracím domácí poptávky
 • Stabilní vlastnická struktura významnějších hospodářských subjektů, většina kterých je kontrolována rozhodujícími vlastníky

Rizika

Příležitosti

 • Plošný zánik velkých ekonomických subjektů v kraji
 • Neschopnost vytvoření přiměřeného dostatku pracovních příležitostí v regionu
 • Zhoršování příjmové situace obcí způsobené poklesem hospodářské výkonnosti podnikatelské sféry
 • Postupné zhoršování kvalifikační úrovně pracovní síly území jako důsledek nežádoucích změn ve výrobní sféře
 • Příznivé ekonomické technické i materiálové podmínky pro podnikání tuzemských i zahraničních investorů
 • Vyšší využití vědecko technického potenciálu kraje při podpoře výzkumných, vývojových a inovačních procesů průmyslových podniků a oborů HI-TECH.
 • Kvalitativní rozvoj terciální sféry
 • Prohloubení přeshraniční spolupráce směrem na Rakousko
 • Zvýšení atraktivity regionu


Zásadní hospodářsko-politické určení dalšího vývoje regionu soudržnosti (regionální strategický cíl pro oblast produkčního sektoru):

Základní globálním cílem je růst kvality života obyvatel, naplňování jeho hmotných i nehmotných životních potřeb za předpokladu trvalého zvyšování kvality života obyvatel založeného na principech trvale udržitelného ekonomického rozvoje.