2.4.7 Region soudržnosti Střední Morava

09.02.2009:

Charakteristika regionu soudržnosti:

Rozloha: 9 103 km2

Počet obyvatel: 1 240,4 tisíc

HDP na obyvatele v % k průměru ČR: 80

HDP na obyvatele v % k EU: 48

Podíl na tvorbě HDP z ČR: 10 %

Region se skládá ze dvou krajů a to Zlínského a Olomouckého.

Zlínský kraj lze charakterizovat jako ekonomicky zaostávající oblast způsobenou převážně nevhodnou privatizací velkých podniků a rozdělením Československa, dále rozpadem většiny konsolidovaných výzkumných kapacit v kraji, odchodem odborníků a zanedbáním přípravy průmyslových zón. Ekonomická základna Zlínského kraje se opírá o zhodnocování vstupních surovin a polotovarů.

V Olomouckém kraji je podíl zaměstnanosti v průmyslu 40,2 %, tj. třetí nejnižší v ČR, míra nezaměstnanosti je třetí nejvyšší v ČR a tvorba HDP na obyvatele je čtvrtá nejnižší ve státě a vykazuje neustálý pokles.

SWOT analýza produkčního sektoru v regionu Střední Morava

Slabé stránky

Silné stránky

 • Vysoká míra nezaměstnanosti
 • Nízké zastoupení HI-TECH firem a růstových firem střední velikosti
 • Nedokončená restrukturalizace ekonomické problémy některých regionálně významných průmyslových podniků
 • Nedostatečná komunikace mezi podniky a veřejnou správou
 • Malé využití V+V základny pro inovační funkce v kraji
 • Podprůměrná úroveň mzdových příjmů a podprůměrná životní úroveň obyvatelstva
 • Rozsáhlá strukturální nezaměstnanost při nedostatku některých vysoce kvalifikovaných profesí
 • Nevyvážené rozmístění služeb a pracovních příležitostí v kraji
 • Vysoká oborová a územní diverzifikace průmyslu
 • Silný potenciál vědy na Palackého univerzitě Olomouc
 • Síť kvalitně oborově rozmanitých středních škol

rizika

Příležitosti

 • omezená mobilita pracovní síly
 • místní nedostatek kvalifikované pracovní síly
 • konkurence na trhu pracovních sil po vstupu ČR do EU
 • konzervativní přístup k inovacím ve vzdělávacím a pracovním procesu
 • pokračující zaostávání za vyspělými zeměmi v podpoře vědy a výzkumu
 • recese průmyslové výroby nebo oborů
 • globální přesun produkce
 • negativní pohled na podniky v úpadku (stigma úpadku)
 • schválení nového zákona o úpadku
 • přizpůsobivá pracovní síla
 • rozvoj průmyslu, infrastruktury
 • podpora rozvoje MSP budováním sítí veřejně podporovaných poradenských a infrastrukturních služeb, inkubátorů
 • dlouhodobý trend rozvoje informační společnosti
 • pokrok v rozvoji moderních technologií šetrných k životnímu prostředí
 • legislativní úprava podporující restrukturalizaci potencionálně úspěšných podniků


Zásadní hospodářsko-politické určení dalšího vývoje regionu soudržnosti (regionální strategický cíl pro oblast produkčního sektoru):

Podpora rozvoje dynamické podnikatelské základny průmyslových, živnostenských, zemědělských a obchodních podniků při řešení problémů trhu a vytváření příhodných podmínek konkurenceschopného a trvale udržitelného prostředí, zvýšení výkonnosti ekonomiky a dosažení globální konkurenceschopnosti kraje.