2.4.8 Závěry z regionálních analýz

09.02.2009:

Regionální analýzy průmyslové základny v regionech soudržnosti Střední Čechy, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko, Severozápad, Jihozápad, Střední Morava poukazují na následující nerovnoměrnosti v jejich rozvoji:

  • Pro všechny regiony soudržnosti je z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti průmyslové produkce klíčová orientace na malé a střední podniky, které jsou zároveň nositeli ekonomického růstu. V některých regionech je nízká intenzita soukromého podnikání, chybí dostatečná dopravní infrastruktura, zajištění komplexními podnikatelskými službami a vyvážené rozmístění těchto služeb. Malé a střední podniky také většinou trpí nedostatkem kapitálu pro investice. Patrná je absence marketingu pro umisťování podnikatelských investic. V některých případech je také nízká úroveň řízení zejména velkých podniků.
  • V regionech Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severozápad a Jihozápad existují rozsáhlá nevyužitá území, upadající průmyslová centra, často nepříznivá struktura průmyslové výroby, útlumová odvětví s převahou výroby s malou přidanou hodnotou.
  • Pro všechny regiony je charakteristické nedostatečné využití výzkumného a inovačního potenciálu a úbytek výzkumných aktivit, zaostávání ve zvyšování technologické úrovně výrob, v zavádění nových technologií, nedostatečné provázání mezi aplikovaným výzkumem a využitím jeho výsledků v praxi a nedostatečná státní podpora výzkumu a vývoje vůbec.
  • Energetická náročnost průmyslové výroby je ve srovnání s vyspělými zeměmi vyšší. Pro některé regiony je problémem nedostatek kvalifikovaných profesí, nedostatečný růst produktivity práce, jehož řešení je nutné k posílení konkurenceschopnosti průmyslové výroby.


Z výše uvedených důvodů je podpora z operačního programu směrována na následující oblasti:

  • Podpora vzniku a rozvoje nových malých a středních podniků, rozvoje podnikání a podnikatelských služeb, rozvoje dopravní a technické infrastruktury a optimalizace obslužnosti území. Podpora přímých zahraničních investic.
  • Podpora transformace výrobního prostředí cestou restrukturalizace, optimalizace a inovace oborů, výrob a technologií, restrukturalizace průmyslových oblastí, rozvoj tzv. greenfields, rekonstrukce a renovace budov a pozemků, restrukturalizace oborů ve prospěch malých a středních podniků s konkurenceschopnější výrobou.
  • Podpora využívání výzkumného a vědeckého potenciálu, inovačních činností v průmyslových podnicích, zavádění nových technologií do průmyslové výroby. Podpora spolupráce průmyslových podniků s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi.
  • Podpora snižování energetické náročnosti výrobních procesů.
  • Dosažení lepšího využití pracovní síly, vytváření nových pracovních příležitostí, rozvoj lidského potenciálu pro konkurenceschopnost průmyslu.