2.5.1 Programy podpory ze státního rozpočtu

09.02.2009:

Jednou ze základních myšlenek ekonomické koncepce vlády je vytvoření hospodářství schopného se vyrovnat s tlaky konkurenčního prostředí EU. K tomu slouží programy veřejné podpory ze státního rozpočtu ČR, a to jak plošné, které jsou určeny pro podniky z celé ČR, tak programy určené pouze podnikům v tzv. strukturálně slabých regionech.

Mezi plošně působící programy patří část programů určených na podporu malého a středního podnikání, které jsou realizovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), programy podpory průmyslových zón, program investičních pobídek, program průmyslového výzkumu a vývoje, program podpory technologických parků a Sektorový operační program 2000-2003.

Nástrojem veřejné podpory malého a středního podnikání, které je významnou součástí podnikatelského prostředí v České republice, jsou záruky za úvěry a leasing, záruky za kapitálový vstup, záruky na návrh do obchodní veřejné soutěže, úvěry se sníženou úrokovou sazbou, příspěvky na úhradu úroků, dotace a návratná finanční výpomoc.

Jedním z konkrétních kroků naplňování záměru vlády v této oblasti jsou Programy podpory malého a středního podnikání, které vláda schválila dne 11. 12. 2000, usnesením č. 1257 na období 2001 - 2004. Tento přístup je v souladu se systémem podpory malých a středních podniků v Evropské unii, který je schvalován na období 4 - 6 let. Jedná se o programy předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, které jsou rozděleny na plošné a regionální, s intenzivnější podporou pro území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů.

Programy podpory malých a středních podniků jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelského prostředí, podporu podnikání a přípravu MSP na integraci do EU.

Dosud realizované programy podpory malých a středních podniků byly v maximální možné míře sjednoceny a zjednodušeny na základě požadavků podnikatelské sféry i zájmových svazů a sdružení, zastupujících malé a střední podniky, a na základě poznatků z dosavadní realizace programů.

Jedná se o plošné programy pro celé území ČR (ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIAL, KOOPERACE, MARKETING, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY a DESIGN) a regionální programy s intenzivnější podporou pro území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů (REGION, VESNICE, REGENERACE, PREFERENCE, PROVOZ a REGIOZÁRUKA).

Na tento druh podpor je pro rok 2002 vyčleněno ze státního rozpočtu celkem 988 mil. Kč.

V dosud realizovaných programech bylo podpořeno celkem 2054 projektů, přínosem realizace projektů bude vytvoření 1 764 pracovních míst v závislosti na době realizace projektů, tj. maximálně do 3 let. Přínosem části projektů bude i roční úspora 44,1 tis. GJ tepelné energie a výroba tepla a elektrické energie z obnovitelných a druhotných zdrojů ve výši 19 113 MWh.

Realizované programy zvýhodnily podnikatelům přístup k úvěrům na realizaci podnikatelských záměrů ve výši 8,2 mld. Kč formou záruk, příspěvků na úhradu úroků a zvýhodněných úvěrů.

Aktivity spotřebitelských organizací zaměřené na zvyšování informovanosti spotřebitelů jsou již několik let finančně podporovány prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ze státního rozpočtu formou poskytování neinvestičních dotací na projekty schválené v dotačním výběrovém řízení. Celková finanční podpora určená spotřebitelským organizacím je každoročně navyšována, pro rok 2003 byla schválena částka 17 mil. Kč.

Programy podpory výzkumu a vývoje (VaV) představují v roce 2002 v rámci kapitoly MPO částku 1,1 miliardy Kč, a jsou směrovány do oblasti strojírenství, energetiky, zdravotnického a farmakologického výzkumu, ekologie a dalších oblastí zpracovatelského průmyslu.

Základní cíle podpory výzkumu a vývoje České republiky, dlouhodobé směry rozvoje základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje a způsoby podpory jsou obsaženy v Národní politice výzkumu a vývoje České republiky přijaté usnesením vlády číslo 16 ze dne 5. 1. 2000. Národní program vymezuje konkrétní cíle podpory na období 4 - 6 let, výši prostředků na jednotlivé programy, a v neposlední řadě stanovuje věcné podmínky poskytování podpory z veřejných prostředků, včetně kritérií hodnocení. Systém státní podpory výzkumu a vývoje v České republice v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků definuje průmyslový výzkum jako část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání, a vývoj jako systematické užití poznatků výzkumu k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků a zařízení nebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, končící pořízením a ověřením poloprovozního zařízení či prototypu. Hlavní cíle v oblasti výzkumu a vývoje ČR, které mají také přímý vztah k Sektorovému operačnímu programu Průmysl 2001 - 2006 v oblasti zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu, jsou zaměřeny na :

  • zvýšení efektivnosti a výkonnosti výzkumu a vývoje, což představuje především zvýšení přínosů pro ekonomiku a společnost formou inovovaných a konkurenceschopných výrobků;
  • zajištění vyšší provázanosti mezi výsledky výzkumu a vývoje a jejich využitím v podnicích;
  • zvýšení náročnosti na celou oblast výzkumu a vývoje a výraznějším rozlišováním kvality dosahovaných výsledků.


Program na podporu rozvoje průmyslových zón je realizován od roku 1998 a jeho cílem je přispět k zajištění investiční přípravy území pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center. Program zahrnuje čtyři podprogramy - Příprava průmyslových zón, Regenerace průmyslových zón, Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů a Akreditace průmyslových zón.

Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory k podpoře investičních záměrů z oblasti zpracovatelského průmyslu, a to jak českých, tak i zahraničních.

Od počátku poskytování investičních pobídek v dubnu 1998 dosáhnou investice podpořených firem dle předpokladů celkem 4,9 mil USD a předpokládají vytvoření více než 36 000 pracovních míst.

Od druhé poloviny roku 2002 jsou realizovány Rámcový program pro podporu strategických služeb a Vznik a rozšíření technologických center, sloužící zejména k podpoře investorů z oblasti moderních technologií a služeb.