2.5.2 Programy přípravy sektoru průmyslu na politiku hospodářské a sociální soudržnosti

09.02.2009:

Ministerstvo průmyslu a obchodu se na politiku hospodářské a sociální soudržnosti, resp. na budoucí čerpání prostředků ze strukturálních fondů připravovalo již od roku 1998.

V roce 1999 byl zpracován pilotní program "Konkurenceschopnost", který byl prvním dokumentem zpracovaným dle pravidel běžně užívaných v EU. Vybrané části tohoto programu byly realizovány prostřednictvím programu Phare 2000.

V roce 2000 byl zpracován Sektorový operační program Průmysl na období 2001 - 2006, jehož hlavním cílem je realizovat konkrétní opatření dle pravidel používaných členskými státy pro strukturální fondy, avšak financovaný výhradně z prostředků státního rozpočtu. Tímto byl položen základ k vytvoření odpovídajících mechanizmů a osvojení si pravidel daných příslušnými nařízeními a směrnicemi ES ještě v předvstupním období.

SOP Průmysl 2001 - 2006 je rámcový dokument, který byl v letech 2001, 2002 a 2003 realizován prostřednictvím konkrétních programů podpory vyhlašovaných v jednotlivých letech Usneseními vlády ČR.

Pro organizační zajištění SOP bylo vydáno 19. ledna 2001 Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 2/2001 o provádění operačních programů v sektoru průmyslu a o zřízení řídicích a monitorovacích struktur operačního programu, na jehož základě vznikaly příslušné realizační dokumenty. Postup přípravy programů podpory a jejich vyhlášení se taktéž řídí směrnicemi vydanými Opatřeními ministra průmyslu a obchodu.

Do doby vstupu ČR do EU jsou vyhlašované programy podporovány výhradně z prostředků státního rozpočtu v souladu se zákonem 218/2000 Sb. Pro vyhlášení programu na příslušný rok je nezbytnou další podmínkou schválení státního rozpočtu a souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V roce 2002 bylo vyhlášeno 10 programů podpory:

Zavádění nových technologií a výrobků do výrobní základny

Cílem programuje přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu ČR podporou transferu technologií a inovačního podnikání.

Podáno projektů: 97

Podpořeno projektů: 31

Náklady podpořených projektů: 333,5 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 73,1 mil. Kč

Podpora rozvoje regionálního průmyslu a průmyslových služeb

Cílem programu je včasnou podporou růstu průmyslové výkonnosti vybraných oblastí napomáhat eliminaci možného ekonomického poklesu a vyhrocení sociálních problémů.

Podáno projektů: 20

Podpořeno projektů: 7

Náklady podpořených projektů: 74 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 9,7 mil. Kč

Podpora stabilizace regionálního průmyslu a průmyslových služeb

Cílem programu je včasnou podporou základních restrukturalizačních kroků ve vybraných podnicích přispět k dosažení stabilizace a následně postupného růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti, a tím napomoci k vytvoření podmínek pro ekonomickou a sociální stabilizaci oblasti.

Podáno projektů: 61

Podpořeno projektů: 21

Náklady podpořených projektů: 186,7 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 26,6 mil. Kč

Podpora průmyslovým podnikům při strukturálních změnách

Cílem programu je podporou strukturálních změn vybraných životaschopných průmyslových podniků napomoci vytvoření předpokladů pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti po očekávaném vstupu ČR do EU.

Podáno projektů: 5

Podpořeno projektů: 4

Náklady podpořených projektů: 785,8 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 80 mil. Kč

Rozvoj jakosti ve výrobě a službách

Cílem programu je pomoc rozvoji jakosti ve výrobě a službách poskytovaných výrobní sféře a zavedení rozšířeného uplatňování systémů jakosti, kontrolní technologie a rozvoj systémů komplexní podnikové strategie řízení.

Podáno projektů: 29

Podpořeno projektů: 24

Náklady podpořených projektů: 12,8 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 3,8 mil. Kč

Služby poskytované výrobním podnikům v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace

Cílem programu je přispět k posílení konkurenceschopnosti průmyslových podniků zvyšováním dostupnosti a kvality odborných, technických (průmyslových) služeb nevýrobní povahy pro potřeby průmyslu.

Podáno projektů: 13

Podpořeno projektů: 8

Náklady podpořených projektů: 3,6 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 1,3 mil. Kč

Rozvoj obchodu

Cílem programu je přispět k vytvoření předpokladů pro zvýšení exportní schopnosti českého průmyslu.

Podáno projektů: 21

Podpořeno projektů: 9

Náklady podpořených projektů: 12,1 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 6,3 mil. Kč


Manažer středního a velkého podniku

Cílem programuje podpora různých forem celoživotního vzdělávání pro vrcholové manažery průmyslových podniků za účelem stabilizace managementu průmyslových firem.

Podáno projektů: 20

Podpořeno projektů: 3

Náklady podpořených projektů: 1,4 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 0,7 mil. Kč

Profese v průmyslu

Cílem programuje podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků ve vybraných profesích.

Podáno projektů: 13

Podpořeno projektů: 4

Náklady podpořených projektů: 1,3 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 0,5 mil. Kč

Manažer malého podniku

Cílem programuje podpora rozšiřování znalostí a dovedností managementu malých firem podnikajících v průmyslu a průmyslových službách.

Podáno projektů: 5

Podpořeno projektů: 1

Náklady podpořených projektů: 0,4 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 0,1 mil. Kč

V roce 2001 bylo registrováno celkem 284 projektů, ze kterých podporu SOP čerpalo 112 projektů. Řešení jednotlivých projektů bylo naplánováno na jeden, případně na dva roky, přitom podpora byla poskytnuta pouze v prvním roce.

V roce 2001 bylo na SOP Průmysl ze státního rozpočtu rezervováno celkem 240 mil. Kč. Z důvodů časových skluzů ze strany některých příjemců podpory však bylo vyčerpáno 202 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že projekty začaly být realizovány ve 2. pol. roku 2001, a jejich celková realizace je rozvržena až do dvou let, budou ekonomické přínosy známy ve 2. pol. roku 2004. V roce 2002 probíhá pouze kontrola postupu realizace projektů. Přesto lze v současné době konstatovat, že poskytnutá podpora ve výši 202 mil. Kč iniciovala ze strany příjemců podpory rozpočtované náklady ve výši 1,4 mld. Kč.

Nejvyšší objem veřejné podpory - 189 mil. Kč, byl rozdělen mezi 63 projekty zaměřené na podporu zakládání a stabilizaci nových podniků, podnikání v průmyslu a průmyslových službách a restrukturalizaci průmyslové výrobní základny. Tyto projekty již v první fázi realizace pozitivně ovlivnily zaměstnanost v regionech.

Nejméně finančních prostředků bylo požadováno na projekty z oblasti rozvoje lidských zdrojů, u vybraných projektů činil objem veřejné podpory 1,2 mil. Kč.

Hlavního sledovaného cíle, kterým je získání zkušeností a vytvoření funkčních struktur pro implementaci fondů EU bylo dosaženo. Funkčnost struktur byla ověřována i v roce 2002, a ověřování bude pokračovat i nadále.

V roce 2002 bylo vyhlášeno 7 programů podpory:

Podpora rozvoje regionálního průmyslu a průmyslových služeb

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na rozvoj progresivních oborů a odvětví průmyslu s možným růstovým potenciálem.

Podáno projektů: 58

Podpořeno projektů: 17

Náklady podpořených projektů: 207,8 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 20,2 mil. Kč

Podpora stabilizace regionálního průmyslu a průmyslových služeb

Cílem programu podpory je v oblastech s významnou koncentrací průmyslové produkce předcházet negativním dopadům restrukturalizace nebo zmírňovat důsledky dopadů již existujících.

Podáno projektů: 16

Podpořeno projektů: 3

Náklady podpořených projektů: 31,7 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 4,7 mil. Kč

Podpora průmyslovým podnikům při strukturálních změnách

Cílem programu podpory je napomoci k vytvoření předpokladů pro zlepšení konkurenceschopnosti po očekávaném vstupu ČR do EU podporou strukturálních změn vybraných životaschopných průmyslových podniků. Současně jde o povzbuzení rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj zaostává.

Podáno projektů: 4

Podpořeno projektů: 3

Náklady podpořených projektů: 236 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 63,5 mil.Kč

Podpora optimalizace výrobního procesu

Cílem programu je dosažení vyšší efektivnosti výroby a tím i vyšší konkurenceschopnosti středních podnikatelských subjektů zejména cestou optimalizace výrobních i nevýrobních procesů.

Podáno projektů: 11

Podpořeno projektů: 5

Náklady podpořených projektů: 36,6 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 2,5 mil. Kč

Rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemské obnovitelné zdroje

Cílem programu je podpořit rozvoj oborů zpracovatelského průmyslu způsobilých využívat obnovitelné suroviny z domácí produkce, zvyšovat jejich podíl ve spotřebě a zhodnocení ve výrobku při současném růstu produktivity práce.

Podáno projektů: 8

Podpořeno projektů: 4

Náklady podpořených projektů: 8,2 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 1,6 mil. Kč

Manažer středního a velkého podniku

Cílem programu je podpora různých forem celoživotního vzdělávání pro vrcholové manažery průmyslových podniků za účelem stabilizace managementu průmyslových firem.

Podáno projektů: 10

Podpořeno: 5

Náklady podpořených projektů: 4,1 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 2,3 mil. Kč

Profese v průmyslu

Cílem programu je podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků ve vybraných profesích.

Podáno projektů: 10

Podpořeno projektů: 8

Náklady podpořených projektů: 2,6 mil.Kč

Podpora SOP Průmysl: 1,3 mil. Kč

V roce 2002 bylo registrováno celkem 113 projektů, ze kterých bylo na základě doporučení hodnotitelských komisí Řídícím výborem odsouhlaseno vydání Rozhodnutí pro 52 projektů na veřejnou podporu ve výši 111,7 mil. Kč.

Skutečně vyplacená podpora SOP Průmysl 2002 činila 97,9 mil. Kč.

Nejvyšší objem podpory - 88,4 mil. Kč - byl rozdělen, obdobně jako v roce 2001, mezi projekty zaměřené na podporu rozvoje a stabilizace průmyslových podniků a restrukturalizaci. Celkové náklady těchto projektů dosáhnou téměř 0,5 mld. Kč.

V roce 2003 byl vyhlášen SOP Průmysl 2003. Na vyhlašované programy je ve státním rozpočtu vyčleněno 130 mil. Kč, v jejichž rámci byly vyhlášeny následující programy podpory:

  • Podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií
  • Rozvoj informačních a komunikačních technologií;
  • Rozvoj infrastruktury pro firemní vzdělávání;
  • Zavádění technologií zvyšujících konkurenceschopnost podniků na trhu, technologií využívajících obnovitelné surovinové zdroje a technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.