2.5.3 Programy Phare

09.02.2009:

Phare je jedním z ekonomických nástrojů ES, původně zaměřený na požadavky a potřeby jednotlivých zemí v procesu transformace. S rozhodnutím EU přijmout nové členy se orientoval na přípravu a na podporu reforem v zemích střední a východní Evropy (SVE) nutných pro jejich budoucí členství v EU. Co do objemu prostředků se brzy stal tím nejvýznamnějším.

Právním rámcem pro poskytování pomoci ČR ze strany Komise Evropských společenství je Evropská dohoda uzavřená 4.10.1993 a následně rámcová dohoda mezi vládou ČR a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, která je publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 207/1997. Program Phare se řídí nařízením Rady (ES) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989.

V letech 1993 - 2001 bylo v rámci programu Phare alokováno pro ČR celkem 632 M€. Alokaci prostředků na programy v působnosti MPO a podle oblastí podpory uvádějí tabulky 2.5.3 - 1 a 2.5.3 - 2 na konci této kapitoly.

Národní program Phare 1998 byl zaměřen zejména na posílení institucionální integrace klíčových sektorů v přípravě na vstup do EU. MPO se podílelo na projektu CZ 9807-01 - Vytváření národní rozvojové strategie, jehož technickou implementaci zajišťovalo MMR.

Tento projekt ve formě spolupráce s administrativou členských států EU, tzv. twinningu, byl zahájen v listopadu 1999 a byl ukončen v červnu 2001. Pomoc byla zaměřena na využití znalostí, zkušeností a kontaktů poradců - státních úředníků institucí členských států EU - při budování institucí na centrální i regionální úrovni k zajištění plnění nároků, které budou pro ČR vyplývat z budoucího členství v EU. Výstupem v části realizované MPO byla pomoc při přípravě sektorových operačních programů Konkurenceschopnost (2000 - 2001) a Průmysl (2001 - 2006), pomoc při přípravě projektů Phare 2000 až 2003, pomoc při přípravě jednání se zástupci ředitelství EK a účast na vlastním jednání, organizace seminářů pro administrativu MPO a příslušných agentur zaměřených na inovace a transfer technologií, rozvoj lidských zdrojů, podporu projektů zaměřených na rozvoj výrobního sektoru a praktické zkušenosti s implementací projektů.

  • Zaměření Národního programu Phare 1999 ( CZ 9902) bylo obdobné předchozímu, tj. na problematiku institucionálního zajištění ČR pro vstup do EU. Vedle twinningového projektu byla v rámci podpory hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) prověřována možnost souběhu financování z prostředků EU, státního rozpočtu a prostředků žadatele při podpoře malých a středních podniků a rozvoji subdodavatelských vztahů.
  • V rámci HSS byl v oblasti rozvoje aktivit MPO realizován projekt CZ 9902.01 - Posilování konkurenceschopnosti s alokací Phare 3,350 M€, který zahrnoval následující dílčí projekty:


CZ 9902-01-01: Restrukturalizace ocelářského průmyslu

Technická implementace/řízení projektu: MPO/Implementační agentura MF

AlokaceEU: 850 000 €

Spolufinancování: 500 000 €

V rámci tohoto projektu byla vypracována komplexní studie zaměřená na restrukturalizaci českého ocelářství včetně doporučení pro další aktivity v této oblasti pro MPO. Problematika restrukturalizace ocelářství je vysoce citlivá, zejména v oblasti sociálních dopadů, je předmětem pokračujících jednání a nebyla doposud uzavřena. Vláda ČR schválila v roce 2001 program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. V současné době probíhá jednání s EK o udělení výjimky k udělení veřejné podpory. Výsledky studie byly v materiálu využity.

CZ 9902-01-02: Podpora podnikání - program podpory subdodavatelů

Alokace EU: 300 000 €

Spolufinancování: 1, 7 M€

Programu podpory byl zaměřen na vytvoření co nejlepších podmínek pro vybrané české dodavatele v elektronickém sektoru. Jeho cílem bylo získání nových zakázek od nadnárodních společností, zejména cestou provedených auditů firem založených na zjednodušené verzi Evropského Modelu Kvality (EFQM). Audit byl realizován firmou KPMG na základě výběrového řízení.

Poznatky z fáze auditů byly následně použity pro fázi intenzívní podpory (hrazené ze státního rozpočtu), při které byly interaktivně hodnoceny výkony různých firem. Na základě celkového hodnocení lze konstatovat, že realizovaný program je schopen nastartovat proces změn v jednotlivých oblastech řízení vedoucích k rozvoji firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výsledky budou uplatněny v rámci Phare 2002 (CZ 02.04.09)

CZ 9902-01-04: Twinning pro Program podpory subdodavatelů

Alokace EU: 1,2 M€

Spolufinancování: 0

Projekt zajišťuje pomoc twinningových poradců pro projekt CZ 9902-01-02 ( Program podpory subdodavatelů). Výstupem projektu je zajištění kvality produkce subdodavatelů v ČR a růst podílu produkce subdodavatelů pro zahraniční investory působící v ČR. Navazuje na předchozí projekt CZ 9902-01-02

CZ 9902-01-03: Podpora malého a středního podnikání

Alokace EU: 1 M€

Spolufinancování: 1 M€

Projektem je řešena podpora služeb pro MSP, zejména prostřednictvím sítě Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) a Podnikatelských inovačních center (BIC).

Podpora byla zaměřena na tři následující oblasti:

Přímá podpora MSP - příspěvek na zvýhodněné ceny služeb pro podnikatele;

V rámci podporované oblasti byly služby zaměřené na informace o možnostech finanční podpory, půjčkách a možnostech financování rozvoje firem, rozborů podnikatelských plánů, podporách od úřadů práce.

Odborné poradenské služby pro státní instituce a regionální orgány zaměřené na rozvoj MSP;

Podporovanou oblastí bylo školení zaměřená na programové podpory MSP, odborná školení, práce na počítači, využívání Internetu, základy celního řízení, daňové reformy a některé další.

Podpora zkvalitnění vlastních služeb RPIC/BIC.

V rámci podpory zkvalitnění vlastních služeb byla organizována školení a semináře o výměně zkušeností vztahujících se k metodice, propagaci a vzájemné regionální spolupráci. V roce 2001 bylo podporováno získání certifikátu ISO 90002:1994

CZ 9916-01-01: Ostrava - Vítkovice pilotní regenerační projekt.

Práce na tomto projektu vykonávala Nizozemská společnost NEI. Cílem projektu bylo zpracování metodiky státního programu regenerací (Standardy, veřejná podpora, záruky). Projekt byl ukončen v prosinci 2002. Na jeho realizaci bylo vyplaceno 591 750 EUR.


CZ 9916-01-02: Studie proveditelnosti průmyslových seskupení na severní Moravě pro cílenou státní podporu.

Tento projekt realizovalo konzorcioum P-E International. Jeho cílem bylo vytipovat průmyslová odvětví s růstovým potenciálem v oblasti a navrhnout cílený systém veřejné podpory jeho rozvoje. Celý tento projekt probíhal pouze v roce 2002. Na jeho realizaci bylo vyplaceno 182 986 EUR

Národní program Phare 2000 v oblasti HSS kromě institucionální přípravy a konsolidace národní rozvojové strategie zahrnuje realizaci investičních projektů v regionech soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko a Severozápad. Podporováno je kupříkladu posílení činnosti Energetického regulačního úřadu a zavedení odpovídající legislativy.

CZ 0010-01: Konsolidace národní rozvojové strategie

Technická implementace/řízení projektu přísluší MMR. V souvislosti s účastí MPO se očekává, že jedním z výstupů projektu bude definování a zpřesnění implementační struktury OP Průmysl a podnikání s cílem dodržení zásad EU na požadavky účinnosti sytému, jeho transparentnost a komplexní zajištění všech specifikovaných funkcí.

CZ 00-10-02 a 03: Investiční projekty NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko

Závazek EU: celkem 16 M€, alokace pro MPO 4 M€

Spolufinancování SR ČR: celkem 16 M€

Programy zahrnují podporu transferu technologií a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do podnikové praxe s cílem podpořit inovační proces a dále zavádění systémů řízení jakosti v podnicích.

Projekty v rámci grantových schémat pro Severozápadní Čechy a Moravskoslezsko - Fond podpory nehmotných faktorů konkurenceschopnosti u malých a středních podniků - mají za cíl připravovat implementační struktury na využívání prostředků EU, pomoci nejslabším regionům ČR postiženým nezaměstnaností v důsledku restrukturalizace průmyslových podniků a prověřit absorpční kapacitu těchto regionů. Alokace finančních prostředků na programy realizované MPO činila původně celkem 8 mil. EUR, z toho Phare 4 mil. EUR a SR 4 mil. EUR. V rámci pozdějších realokací prostředků byla Phare alokace zvýšena o 390 000 + 980 000 EUR.

Lze konstatovat, že zejména programy vztahující se k transferu technologií vykazují vysoký stupeň absorpční kapacity uvedených regionů.

Národní program Phare 2001 je zaměřen na projekty rozvoje strategie budování průmyslových zón, regenerace existujících průmyslových zón, zvyšování absorpční kapacity a grantové schéma pro přípravu na HSS v regionech NUTS II - Severozápadní Čechy, Střední Morava a Ostravsko.

CZ 0110-01: Strategie rozvoje průmyslových zón

Alokace EU: 800 000 €

Spolufinancování: 0

Tento projekt měl za cíl v rámci budování institucí rozvinout strategii zakládání průmyslových zón, zejména na severní Moravě formou vzorového demonstračního projektu. Zahrnoval i průzkum ploch a budov vhodných, nebo již připravovaných pro využití v regionu severní Moravy. Projekt již ukončen, závěry předloženy v 12. 2002 vládě.

CZ 0110-02: Strategie regenerace průmyslových zón

Alokace EU: 1,75 M€

Spolufinancování: 0

Oba projekty technické pomoci v rámci Phare 2001 budou realizovány agenturou CzechInvest ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy, krajské samosprávy i soukromého sektoru. Jejich cíle jsou následující:

  • Vytvořit regionální strategii rozvoje trhu podnikatelských ploch, jež by vycházela z potřeb trhu práce i strategických cílů rozvoje regionu.
  • Vytvořit strategii regenerace rozsáhlých nevyužívaných průmyslových území zdevastovaných těžbou uhlí a ostatními výrobními činnostmi, včetně finančního, časového a institucionálního zabezpečení její realizace na státní i regionální úrovni.


CZ 0110-03: Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni

Tento projekt je zaměřen na střednědobé priority. Jeho cílem je zajistit, aby dostatečný počet úředníků na centrální i regionální úrovni, jakož i regionálních tvůrců projektů měl dostatečné znalosti pro vytváření a implementaci rozvojových projektů.

Technická implementace a řízení projektu přísluší MMR. V rámci spoluúčasti MPO je očekávaným přínosem projektu zvýšená absorpční a rozvojová kapacita v každém regionu soudržnosti NUTS II, větší konkurence mezi žadateli o podporu z předvstupních fondů a vyšší kvalita projektů podporovatelných ze strukturálních fondů v případě MPO je to ERDF.

Dalším očekávaným přínosem, a to v oblasti kapacity administrativní struktury, je vytvoření metodologie vzdělávání ve sféře strukturálních fondů, která bude dále aplikovatelná pro vzdělávání úředníků příslušných řídících orgánů SOP.

Národní program Phare 2002 je plně zaměřen na oblast posilování institucí před vstupem do EU. Část programu je orientována na přípravu a dokončení implementačních a řídicích struktur pro implementaci Strukturálních fondů.

CZ 02.282.04.09: Pokračování programu podpory subdodavatelů

Alokace EU: 2 M€ ( twinning a technická asistence)

Tento twinningový projekt je zaměřen na posílení schopnosti českých MSP produkovat podle norem a požadavků zahraničních výrobců. Vychází ze základů, vybudovaných realizací pilotního programu CZ 9902.

CZ2002/000-282.10.02: SOP Průmysl - Budování implementační kapacity

Alokace EU:0,9 M€

Účelem projektu je dotvoření a otestování řídícího, kontrolního a implementačního systému pro správu Operačního programu Průmysl a podnikání. MPO se rozhodlo pokračovat ve spolupráci s irskou stranou, zahájení projektu se očekává v polovině roku 2003.

CZ2002/000-282.10.03: Společný Regionální Operační Program a Rámec Podpory Společenství - Budování implementační kapacity:

Alokace EU: 1,3 M€

Rovněž tento program má za cíl posílení schopnosti institucí přijmout závazky, vyplývající pro jednotlivé kandidátské země z jejich členství v EU, a to co se týká souladu s politickými, ekonomickými a monetárními hledisky, jakož i efektivního řízení správy Strukturálních fondů.

CZ2002/000-282.10.04: Počáteční systémový audit implementačních struktur pro Strukturální fondy/Kohesní fond

Alokace EU: 1,1 M€

V rámci tohoto projektu bude financován audit, který prověří připravenost všech implementačních struktur pro strukturální fondy (Řídící orgán, Platební orgán, Platební jednotky, a systémy kontroly).

CZ2002/000-282.10.05: Posílení role veřejného sektoru v oblasti rozvoje trhu nemovitostí

Alokace EU: 0,8 M€

Účelem projektu je podnítit rozvoj trhu s nemovitostmi v ČR s důrazem na oblast podnikatelsky využitelných nemovitostí jako nástroje podpory podnikání zejména ve spojení se zahraničními investicemi.

Komunitární programy

V průběhu roku 1998 se MPO spolu s MMR postupně zapojovalo do komunitárních programů na podporu malého a středního podnikání( Distributive Trade, Euro Info, Europartenariat, Interprice, Crafts and Small Enterprices). Rovněž se stalo garantem programu na podporu zvýšení energetické účinnosti SAVE II. V současné době se ministerstvo zúčastňuje zejména programu CZ02.282.01.01: Účast na EK programech a EK agenturách

MPO se v tomto programu zúčastňuje v rámci víceletého programu pro podniky a podnikatele. Cílem tohoto programu je napomoci podnikatelské sféře při osvojování principů, potřebných pro snadnější začlenění do podnikatelského prostředí Evropské unie.

Tab. 2.5.3. - 1: Čerpání prostředků Phare v rámci MPO v období 1997 - 2002 podle oblastí podpory (mil. Kč)

oblast / rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Podpora podnikání

211,1

429,4

6,6

15,6

26,0

0,41

Restrukturalizace, privatizace, podpora exportu

151,2

66,3

9,9

20,4

-

-

Energetika

77,7

139,5

168,6

13,4

-

6,03

Zahraniční investice

28,1

21,1

59,2

45,1

21,7

43,3

Evropská integrace

5,4

2,8

1,6

0,2

0,2

12,36

Standardizace

104,8

71,6

14,0

12,4

-

-

Restrukturalizace ocelářství

-

-

-

9,1

5,2

-

Průmyslová politika

-

-

-

6,0

-

-

Celkem

577,5

730,7

259,9

122,2

53,1

62,2


Tab. 2.5.3. - 2: Alokace prostředků Phare na programy v působnosti MPO v období 1998 až 2002 (v M€)

ROK

Program

Alokace celkem (IB)

Alokace celkem (INV)

Z toho MPO

SPOLUFINancování

za celý program

NÁZEV PROGRAMU

Poznámka

1998

CZ9807.01

2

     

Vytváření národní rozvojové strategie

tw

1999

CZ9902.01.01,02,03

3,35

 

3,35

3 + 0,2*

Posílení konkurenceschopnosti

*zvl. příspěvek

 

CZ 9902.01.04

1,2

 

1,2

 

Podpora subdodavatelů

tw

 

CZ 9916.01.0003

0,2

     

Strategické hodnocení dopadů OP na životní prostředí

 

2000

CZ 00.03.02

1,2

1,0

 

1,1

Zlepš. právního a institucionálního prostř. pro podnikání

spoluúčast MPO

 

CZ 00.04.04

0,6

 

0,1

0,1

Posílení regulace a prosazení Energy Acquis

tw

 

CZ 00.10.01

1,5

   

0,15

Konzolidace nár. rozvoj. strategie

spoluúčast MPO

 

CZ 00.10.02

 

8

2

8

Investice v NUTS II SZ Čechy

spoluúčast MPO

 

CZ 00.10.03

 

8

2

8

Investice v NUTS II Ostrava

spoluúčast MPO

2001

CZ 01.01.01

 

7,219

0,15

4,437

Účast na EC programech a European Envirnonment Agency

spoluúčast MPO

 

CZ 01.04.06

0,6

 

0,6

0,1

Efektivní fungování operátora trhu s elektřinou

tw

 

CZ 01.10.01

0,8

 

0,8

* 600 mil. Kč

Strategie rozvoje průmyslových zon

ta * rezervováno ve stát. rozpočtu

 

CZ 01.10.02

1,75

 

1,75

* 600 mil. Kč

Regenerace zdevastovaných území

ta * rezervováno ve stát. rozpočtu

 

CZ01.10.03

2

     

Dokončení struktur ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni

 

2002

CZ2002/000 -282.04.09

2

 

2

 

Pokračování v programu podpory subdodavatelů

tw

 

CZ2002/000- 282.04.11

0,5

 

0,5

 

Posílení státního energetického inspektorátu

tw

 

CZ2002/000-582.10.05

0,8

 

0,8

 

Posílení role veřejného sektoru v oblasti rozvoje trhu nemovitostí pro podnikání management

ta

 

CZ2002/000-282.10.02

0,9

 

0,9

 

SOP Průmysl - budování implementační kapacity

tw