2.5.4 Výsledky zhodnocení veřejné podpory sektoru průmyslu v předvstupním období:

09.02.2009:

Veřejná podpora

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.5, v předvstupním období byly ze státního rozpočtu ČR realizovány programy na podporu malého a středního podnikání, program investičních pobídek, program průmyslového výzkumu a vývoje a v omezené míře i program SOP Průmysl.

Programy pro MSP prokázaly zejména vysokou absorpční kapacitu MSP a jejich očekávané výsledky by měly potvrdit vhodnost zvolených opatření pro vytváření nových pracovních míst, úspory ve spotřebě energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Existující programy podpory v oblasti výzkumu a vývoje, jejichž cílem je zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu, jsou zaměřeny na zvyšování efektivnosti a výkonnosti VaV, zajištění vyšší provázanost politiky VaV s ostatními politikami vlády České republiky a na zvýšení náročnosti na celou oblast VaV spolu s výraznějším rozlišováním kvality dosahovaných výsledků.

Výše uvedené programy, realizované v předvstupním období, slouží jako podklad pro tvorbu OP Průmysl a podnikání. Při přípravě OP jsou využity jak dosud dosažené výsledky, tak nabyté zkušenosti.

SOP Průmysl 2001 a 2002

Na základě pilotních programů SOP Průmysl 2001 a 2002, financovaných v předvstupním období ze státního rozpočtu ČR, došlo k prověření absorpční kapacity různých typů opatření SOP, jejich účinnosti, ale také k získání zkušeností s implementací těchto programů a s implementační strukturou, schopnou realizovat v budoucnosti opatření podporovaná z ERDF. Informace o těchto programech byla podána v kapitole 2.4.2.

V roce 2001 bylo vyhlášeno 10 programů podpory. Největší objem podpory byl směřován na podporu vzniku a stabilizaci nových podniků, podnikání v průmyslu a průmyslových službách a na restrukturalizaci průmyslové výrobní základny. Nejmenší objem podpory byl poskytnut projektům z oblasti rozvoj lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že doba realizace projektu je jeden či dva roky, není v současné době možné vysledovat konkrétní dopady na ekonomické ukazatele podle jednotlivých opatření. Již nyní je však možno prokázat pozitivní vliv růst zaměstnanosti a tvorbu nových pracovních míst.

V roce 2002 bylo vyhlášeno 6 programů podpory. Opět se potvrdil největší zájem o programy na podporu rozvoje a stabilizaci podniků, dále rozvoj průmyslových zón, regeneraci území a restrukturalizaci.

Phare

Většina projektů předvstupní pomoci Phare byla zaměřena na přípravu na členství České republiky v Evropské unii z hlediska budování institucí a na schopnost administrativní struktury kvalitně realizovat programy podpory z ERDF. Detailní informace o programech Phare podává kapitola 2.4.3. Na formulaci specifických cílů, priorit a opatření SOP Průmysl měly vliv zejména twinningové projekty orientované na vytváření národní rozvojové strategie (CZ 9807 01) a konsolidaci národní rozvojové strategie (CZ 0010 01) v jejichž rámci byly formulovány priority operačního programu a získány potřebné zkušenosti pro vytváření implementačních struktur. Velkým přínosem byly možnost využít zkušeností při hodnocení v rámci SEA projektu (CZ 9916.01.0003) na jehož základě byl OP Průmysl a podnikání upraven v souladu s požadavky politiky EU vztahující se k životnímu prostředí. Investiční projekty CZ 00.10.02 a CZ 00.10.03 přispěly k možnosti ověření celkové realizace programů podpory již v předvstupním období a ověření absorpční kapacity dílčích územních celků - NUTS II - včetně ověření vhodnosti formulace některých opatření. Výsledky ukazují na vysoký zájem podnikatelů o zlepšení technologií výrobních postupů a jejich inovaci.