2.6 Analýza výsledků předchozích hodnocení

09.02.2009:

Pro Českou republiku je Operační program Průmysl a podnikání prvním programem, financovaným ze strukturálních fondů a nemůže se opírat o standardní analýzu výsledků předchozích hodnocení.

Příprava sektoru průmyslu na přistoupení k systému spolufinancování programů ze strukturálních fondů EU však byla realizována již v předvstupním období. V roce 2000 byl zpracován Sektorový operační program Průmysl na období 2001 - 2006, jehož hlavním cílem bylo implementovat konkrétní opatření a program podpory dle pravidel používaných členskými státy pro strukturální fondy, avšak financované výhradně ze státního rozpočtu. Tímto byl položen základ k vytvoření odpovídajících mechanizmů a osvojení si pravidel, daných příslušnými nařízeními a směrnicemi ES ještě v předvstupním období. Významným přínosem je i ověření absorpční kapacity různých regionů s ohledem na vyhlašované typy programů, což významně přispělo i k formulaci priorit a opatření tohoto operačního programu. Konkrétní programy a projekty realizované v letech 2001 a 2002 jsou uvedeny v kapitole 2.5, spolu s prezentací dosažených výsledků.

Součástí přípravy v předvstupním období bylo vedle vytvoření implementačních struktur i vytvoření standardních procesů hodnocení. Byl ustaven Monitorovací výbor operačního programu a pravidelně projednávány zprávy hodnotící prováděnou podporu.

Operační program Průmysl a podnikání je aktualizovanou verzí SOP 2001 - 2006. Reflektuje již připomínky a doporučení EK a zkušenosti získané při implementaci SOP v letech 2001 a 2002.

Dále byly v předvstupním období realizovány v sektoru průmyslu projekty z oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, financované z fondu Phare. Konkrétní programy a projekty jsou uvedeny v kapitole 2.6, spolu s prezentací dosažených výsledků.

Nezanedbatelnou součástí doplnění vlastních národních zkušeností byly analýzy předběžných, průběžných a závěrečných hodnocení jiných členských zemí EU za období 1994 až 1999, twinning v rámci programu Phare a dvoustranné konzultace v zemích, které jsou předmětem Cíle 1 v programovacím období 2000 až 2006 (SRN - spolkové země Sasko, Sasko-Anhalt a Durynsko, Rakousko - spolková země Burgenland, Irsko a další).

Otázka relevantnosti zvolené strategie a účinnost zvolených nástrojů provádění politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu byla posuzována za využití všech výše uvedených podnětů. Předložený OP Průmysl a podnikání optimálním způsobem vychází z podmínek České republiky a v dalších kapitolách popisuje strategii, nástroje i způsob hodnocení výsledků pomoci.