3.1 Formulace globálních, specifických a operačních cílů pro rozvojovou strategii v sektoru průmyslu

09.02.2009:

Na základě socio-ekonomické analýzy v kapitole 2, která se skládá z analýzy postavení průmyslu v ČR z hlediska sektorové struktury, energetické náročnosti, rozvojového potenciálu a regionální struktury průmyslu, a dále ze SWOT analýzy, která z této vychází, byl stanoven globální cíl OP Průmyslu a podnikání, specifické cíle a prioritní oblasti a dále konkrétní priority. Rámcově lze konstatovat, že i přes dynamický vývoj malého a středního podnikání se jej ještě stále významně dotýká problém dostupnosti finančních zdrojů, nedostatek finančních rezerv na komplexní zabezpečení inovací a aplikace vědeckotechnických poznatků v praxi, včetně dostupnosti potřebných služeb, což je příčinou stále ještě existujícího zaostávání konkurenceschopnosti zejména v některých odvětvích, významných z hlediska zaměstnanosti. V případě větších prokazatelně životaschopných podniků - mimo citlivá odvětví - je možno dosáhnout zvýšení jejich konkurenceschopnosti cestou podpory dalšího pokračování restrukturalizace a racionalizace jak v oblasti organizační, výrobkové a technologické, tak i v rozvoji kooperací mezi podniky, diverzifikaci výrob a rozvoji informačních technologií.

Neopominutelnou oblastí vyžadující podporu je trvalé snižování energetické náročnosti výrobních procesů a zvyšování efektivnosti využívání energetických zdrojů a rovněž i zvyšování efektivnosti jejich užívání v průmyslu a službách. S cílem omezit výstavbu nových průmyslových zón a tím přispívat k naplňování některých cílů vytýčených v rámci ochrany životního prostředí je nutno podporu zaměřit na revitalizaci území a budov vyčerpaných průmyslovou a jinou činností tak, aby nebyly dále devastovány a byly využitelné pro další činnosti. Ke specifickým cílům byly dle metodiky tvorby operačních programů přiřazeny operační cíle a opatření, kterými budou tyto cíle naplňovány.