3.1.3 Operační cíle

09.02.2009:

Operační cíle, jež jsou specifikované pomocí výstupů, které celkově vedou k dosažení výsledků cílů specifických, a které byly rovněž odvozeny z potřeb popsaných ve výše uvedených analýzách, byly stanoveny takto:


Ke specifickému cíli a) - c):

  • zlepšení podmínek pro malé a střední podnikání
  • zlepšení infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro konkurenceschopnost podniků
  • zintenzivnění inovačních činností a spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi


Ke specifickému cíli d) - e):

  • restrukturalizované oblasti s významnou koncentrací průmyslu
  • restrukturalizované podniky, obory a odvětví


Ke specifickému cíli f) - h):

  • zvýšení efektivnosti při získávání, úpravě a zušlechťování energetických zdrojů
  • snížení energetické náročnosti výroby, přeměny a rozvodu energie
  • zvýšení efektivnosti užití energie v průmyslu a podnikatelských službách


Opatření, kterými jsou jednotlivé specifické cíle naplňovány, jsou strukturována v souladu s operačními cíli a přehledně je uvádí následující obrázek.


Cíle , priority a opatření operačního programu Průmysl a podnikání


Cíle , priority a opatření operačního programu Průmysl a podnikání