3.2.2 Koherence se zásadami regionální politiky na evropské, národní i regionální úrovni

09.02.2009:

Operační program Průmysl a podnikání je taktéž plně v souladu s regionální politikou jak na evropské, tak na centrální úrovni. Při formulaci rozvojové strategie operačního programu byly brány v úvahu směry definované Evropskou komisí a zohledňující naplnění cílů střednědobé Koncepce průmyslové politiky vycházející z příležitostí české ekonomiky v daném sektoru včetně celkového makroekonomického i mikroekonomického kontextu.

Integrovaná strategie rozvoje průmyslu, která tvoří rámec pro využívání strukturálních fondů, se soustřeďuje v souladu s politikami, vytyčenými EU na 3 základní cíle kterými jsou:

  • Posílení hospodářství a rozvojového potenciálu zejména malých a středních podniků především v restrukturalizací postižených regionech a oblastech a tím k odstranění regionálních disparit na národní úrovni a na úrovni Společenství;
  • Zvýšení efektivnosti produkce cestou racionalizace a restrukturalizace podniků, zvýšeným využíváním informačních technologií, zlepšení jakosti výrobků cestou inovací a zavádění ekologických výrob a výrobků pro zajištění požadavků udržitelného rozvoje hospodářských činností a podpora opatření vedoucích k dosažení konkurenceschopnosti průmyslových podniků po vstupu do EU včetně příspěvku ČR k celkovému Konceptu rozvoje evropského prostoru a k harmonickému rozvoji Společenství jako celku;
  • Odstraňování nerovností a prosazování rovnoprávnosti mezi muži a ženami, mezi obyvatelstvem postiženým nezaměstnaností v důsledku restrukturalizace a sociální exkluze, podpora všech forem vedoucích k rozvoji zaměstnanosti a zvyšování kvalifikační úrovně pro dosažení plného využití lidského potenciálu v sektoru průmyslu.


K realizaci vytyčených cílů priorit a opatření budou využívány finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje, prostředky státního rozpočtu ČR, ostatních veřejných rozpočtů (obcí, měst, regionů) a prostředky soukromých subjektů při respektování poměru stanoveného příslušnou legislativou vztahující se k podpoře financované z veřejných zdrojů.

Důraz při využívání pomoci z prostředků strukturálních fondů bude kladen na politiku soutěže a konkurence, která přispívá k omezení dotací mimo zaostávající a strukturálně postižené oblasti. Posílení hospodářské síly zaostávajících regionů prostřednictvím operačního programu přispěje ke snížení rozdílů mezi jednotlivými oblastmi na území ČR.

Rozvojová strategie definovaná v Operačním programu průmyslu a podnikání a naplňovaná jednotlivými prioritami a opatřeními je v souladu s národní strategií rozvoje lidských zdrojů definovanou v operačním programu "Rozvoj lidských zdrojů", podporovaného z Evropského sociálního fondu.

V oblasti zlepšování životního prostředí je prostřednictvím ex-ante hodnocení dopadů konkrétního programu na životní prostředí zajišťován soulad s politikami Společenství v dané oblasti.