3.3 Horizontální cíle Společenství

09.02.2009:

Horizontální cíle společenství jsou tématicky zaměřené na průřezové politiky, jejichž prostřednictvím jsou řešeny globální a strategické cíle EU.

Prostředky vymezené na dosažení vytýčených cílů jednotlivých priorit významně přispějí k podpoře horizontálních cílů Společenství. Patří mezi ně podpora rovnosti mezi muži a ženami, odstraňování diskriminace všeho druhu, zlepšování situace v oblasti životního prostředí a podpora k přechodu na informační společnost. Opatření definována v Sektorovém operačním programu Průmysl a podnikání přispívají v rámci svých specifických možností k dosažení těchto horizontálních cílů. Toto platí pro všechny priority operačního programu a pro všechna jeho konkrétní opatření.