3.3.1 Rovnost příležitostí

09.02.2009:

Klíčovými prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci.

Opatření OP jsou v souladu s politikou ES a právními ustanoveními, týkajícími se rovných příležitostí žen a mužů.

Politika rovných šancí je průřezový úkol, který se vztahuje na všechny oblasti. Situace ve vztahu k rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a analýza současné situace na trhu práce a posouzení možností a příležitostí jednotlivých definovaných skupin je předmětem socio-ekonomické analýzy OP Rozvoje lidských zdrojů a v NRP.

Současná situace s ohledem na rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce je méně příznivá pro ženy než pro muže. Z tohoto důvodu si OP Průmysl a podnikání klade za cíl v úzké součinnosti se OP Rozvoj lidských zdrojů v rámci sektoru průmyslu přispět v rámci možností k podpoře rovnosti šancí mezi muži a ženami.

V oblasti intervence ERDF, lze tuto politiku uplatnit v případě všech definovaných priorit a v celé řadě opatření. V rámci výběrových kriterií jsou sledovány a zohledňovány rovnosti šancí žen a dalších skupin zaměstnanců ohrožených diskriminací při udělování podpor.

Koncepce podpor ES klade důraz na vlastní příspěvek k podpoře rovných příležitostí na trhu práce. Opatření navržená v operačním programu jsou k tomuto účelu různým způsobem vhodná. Obecně lze konstatovat, že problémem není v zásadě zaměstnanost žen v oblasti průmyslu, resp. jeho jednotlivých odvětvích, ale zejména zařazení žen na stupni hierarchie řízení a v ještě větší míře pak je to diskriminace žen vyjádřená disproporcí finančního ohodnocení v jednotlivých průmyslových odvětvích, tradičně zaměstnávající ženy nebo muže s ohledem na charakter vykonávaní činnosti. Tyto pak jsou i v úzké souvislosti s regionálními disparitami. Z tohoto důvodu je nutno sledovat vývoj v jednotlivých regionech s cílem vyrovnání těchto disparit.

Při monitorování programu budou výsledky intervence ze strukturálních fondů v oblasti rovnosti šancí hodnoceny. (Např. poměr počtu nově zaměstnaných žen z celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v sektoru průmyslu.) Z výsledků hodnocení programu je nutno odvodit závěry, pro co možná nejúčinnější zakotvení principu rovných příležitostí v politice podpor.