3.3.2 Udržitelný rozvoj

09.02.2009:

Koncepce udržitelného rozvoje představuje obecně hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb, neohrožuje vyhlídky budoucích generací. V praxi to znamená vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře.

Situace v oblasti životního prostředí je pro ČR velice důležitým aspektem. Analýza provedená v této oblasti je součástí Rámce podpory Společenství. Ochrana a zkvalitňování životního prostředí je zejména předmětem 4. prioritní osy Národního rozvojového plánu.

Priority a rozvojová opatření jsou zaměřena převážně na redukci míry současného zatížení životního prostředí. Aby byly kroky pro budoucí zajištění udržitelného rozvoje účinné, jsou otázky vlivu na životní prostředí integrovány také do opatření ostatních operačních programů. Základním principem umožňujícím podporu konkrétních projektů je zásada nepřispívat k poškození životního prostředí a odstraňovat negativní dopady průmyslové činnosti na životní prostředí v ČR. Nutné je zohlednění výsledků a doporučení hodnocení SEA na všech stupních jejich realizace.

Operační program Průmysl a podnikání aktivně přispívá k tomuto cíli a společně s aktivitami v rámci 4 prioritní osy NRP tak bude dosaženo maximálních synergických efektů.

V rámci realizace OP Průmysl a podnikání je nezbytné zvolit postupy přispívající k udržitelnému rozvoji (např. schvalováním jen těch velkých investičních záměrů, které budou vyhovovat záměrům regionálního rozvoje a územnímu uspořádání).

Koncept udržitelného rozvoje a jeho realizace v rámci programových dokumentů je relativně novým aspektem. Také v ČR je potřeba zlepšit východiska pro horizontální integraci ekologických zájmů do programů podpory. Odpovídající procesy, které je možno sledovat prostřednictvím monitorování vlivů na životní prostředí, by měly být rozvíjeny, odzkoušeny a následně implementovány paralelně v rámci probíhající realizace operačního programu. K tomuto účelu lze využít finanční prostředky strukturálních fondů v rámci technické pomoci.

Cíl udržitelného rozvoje, k jehož dosažení by měl taktéž OP Průmysl a podnikání významnou měrou přispět, je obsažen převážně v opatření 2.1. "Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové výroby", a dále v podrobných opatřeních v Programovém dodatku OP PP.