3.3.3 Informační společnost

09.02.2009:

Informační technologie a prostředky komunikace vytváří významný prvek růstu konkurenceschopnosti pro podniky a otevírá nové perspektivy jak v organizaci práce tak ve vytváření nových pracovních míst. Distribuce nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života vede naší společnost k "informační společnosti".

Tyto technologie a pokroky v digitální elektronice umožňují vytvářet nové multimediální služby a aplikace kombinující zvuk, obraz a text. Díky tomu začínají komunikační prostředky jako telefon, fax, televize a počítač mít velmi podobný způsob používání. Je zřejmé, že vytvoření předpokladů pro přechod k informační společnosti je důležitá hospodářská a společensko-politická výzva současnosti a budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že by nebylo dostatečné tuto problematiku řešit pouze v rámci "5. rámcového programu výzkumu a vývoje" nebo iniciativami typu "e -europe", bylo toto téma zakomponováno také do Operačního programu Průmysl a podnikání, konkrétně rozpracováno v Programovém dodatku.

Mezi prvořadé oblasti které umožňují využívání informačních technologií, lze v této souvislosti zařadit opatření kapitoly 4 operačního programu Průmysl a podnikání, 2.2 - Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví.

Šíře záběru ukazuje, že téma informační společnost v operačním programu Průmysl a podnikání, ačkoli je koncentrována zejména do opatření 1.1. kapitoly 4 a dále rozpracováno v Programovém dodatku je pojato jako téma horizontálně se prolínající celým operačním programem. Nezávisle na této skutečnosti, musí téma "informační technologie" odpovídat svému narůstajícímu významu také v konkrétních programech podpory, resp. musí být zahrnuty v podporovaných projektech.

Otázky spojené s přechodem k informační společnosti souvisejí také s podporou investičních záměrů, které začínají nabývat na důležitosti u vědeckovýzkumných projektů a poradenských služeb pro podniky.

Z ERDF lze spolufinancovat program na podporu "inovačních asistentů" a v jeho rámci lze podporovat personál v rozsahu působnosti informačního managementu. V rámci podpory inovací při splnění odpovídajících předpokladů rozvojového záměru může být podporována oblast softwaru.