3.3.4 Rozvoj lidských zdrojů

09.02.2009:

Na základě doporučení EK budou pro období 2004—2006 sektorové operační programy ČR spolufinancovány pouze z jednoho fondu EU. Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu bude z tohoto důvodu podporován z ESF prostřednictvím OP Rozvoj lidských zdrojů. Operační program Průmysl a podnikání v rámci 1. priority je zaměřen na podporu infrastruktury pro efektivní výkon činností pracovníků v průmyslu a průmyslových službách. Opatření 1.3 OP Průmysl a podnikání "Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu" se soustředí, v souladu s nařízením Rady č. 1783/1999 o ERDF, na podporu vytváření podnikové infrastruktury vhodné pro další vzdělávání zaměstnanců.

Propojením opatření OP Průmysl a podnikání a OP Rozvoj lidských zdrojů, jehož globálním cílem je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle a konkurenceschopnosti podniků, bude dosaženo žádoucích synergických efektů. Řídící orgán OP Průmysl a podnikání a Řídící orgán OP Rozvoj lidských zdrojů budou úzce spolupracovat v oblasti využití lidského kapitálu v sektoru průmysl.

Vzhledem k trendům popsaným v kapitole 2.2.3.4 je problematika rozvoje lidských zdrojů v průmyslu řešena opatřením "Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu" v rámci 4. priority Adaptabilita a podnikání v operačním programu "Rozvoj lidských zdrojů". Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových podniků (v souladu s cíli 1. priority OP Průmysl a podnikání), tj. vzdělávání managementu podniků a jeho příprava pro inovační podnikání, zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků podniků v souvislosti se zaváděním progresivních systémů řízení, se zaváděním hi-tech, technologií šetrných k životnímu prostředí apod.

V oblasti lidských zdrojů budou oba programy plně respektovat legislativu a pravidla Evropského společenství a výsledky podpory v této oblasti budou hodnoceny.