4.1 Priorita 1 - Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru

09.02.2009:

Cíle:

Cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu ČR je zejména zvýšení efektivnosti produkčního procesu zaváděním moderních systémů řízení výroby, informačních a komunikačních technologií, zvýšení efektivnosti marketingu a rozšíření produkce výrobků splňujících ekologické normy EU a cílený rozvoj lidského kapitálu v průmyslových podnicích.

Cílem této priority je podpořit nové aktivity a stabilizovat stávající malé a střední podniky, zaměřené na vlastní podnikatelskou činnost nebo na její přímou či nepřímou podporu formou služeb umožňující těmto subjektům obstát v soutěži s konkurencí v dané oblasti.

Cílem této priority je rovněž podpora inovačního prostředí v ČR, jehož nejdůležitějšími součástmi jsou průmyslový výzkum a vývoj, jeho vlastní infrastrukturu umožňující mezinárodní kooperaci ve výzkumu, podpora zkušebnictví a ověřování nových výrobků a technologií formou průmyslových služeb, podpora poradenství pro vynálezce, patentové rešerše, přihlašování, zajišťování a hospodářské využívání vynálezů. V oblasti transferu technologií pak podpora při uplatňování inovovaných výrobků a technologií na českém i světovém trhu.

Podpora v této oblasti je proto zaměřena na posilování spolupráce mezi výzkumně-vývojovou základnou, vysokými školami a průmyslem, včetně malého a středního podnikání, na uvádění inovovaných výrobků a technologií na trh a na vytváření a stabilizaci systému poskytování odborného poradenství a servisu pro průmyslové podniky a malé a střední podniky v oblasti inovačního podnikání.

Cílem této priority je rovněž podpořit vznik podniků rozvíjejících digitální technologie a podpořit aktivity vedoucí k rozvoji, zavedení a širokému používání informačních a komunikačních technologií, telematiky, programového vybavení datových sítí a center a poradenství v tomto oboru.

Cílem této priority je také účelné využívání lidského potenciálu a dlouhodobá efektivní práce s lidským kapitálem v průmyslových podnicích postavená na existenci kvalitních vnitropodnikových plánů personálního rozvoje, na budování školicích programů a zařízení.

Realizací priority se sleduje zvýšení kvalifikační a inovační úrovně průmyslu v jednotlivých regionech a zajistí se předpoklady nutné pro růst konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti českého průmyslu jako podmínky jeho udržitelného rozvoje po vstupu ČR do Evropské unie i s ohledem na její další budoucí rozšiřování.

Přednostně budou podporovány programy směřující do méně rozvinutých nebo strukturálně postižených regionů. V případě služeb bude pomoc poskytována zejména malým a středním podnikům při posilování jejich konkurenceschopnosti cestou vytváření řetězců výroba - obchod - služby, generující vyšší tvorbu přidané hodnoty.

Váha priority:

Z analýzy postavení a současného stavu průmyslu ČR a z dosavadních zkušeností vyplývá, že zejména MSP jsou schopné zmírňovat negativní důsledky strukturálních změn v rámci velkých podniků absorpcí uvolňovaných pracovních sil, jsou zdrojem pružného inovačního potenciálu, jsou schopné reagovat na výkyvy a požadavky trhu, působit jako subdodavatelé velkých průmyslových podniků, vyplňovat mezery v okrajových oblastech trhu a přispívat rovněž i k vytváření zdravého podnikatelského prostředí a napomáhat rychlejšímu rozvoji regionů.

Z uvedených důvodů je proto, z celkově předpokládaných finančních zdrojů na léta 2004 až 2006, alokováno na prioritu č. 1 jejímž cílem je především podpora vzniku nových a rozvoj a stabilizace stávajících MSP cca 57 %.

Strategie:

V oblasti rozvoje podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti je podpora orientována na malé a střední podnikání, konkrétně na rozvoj nových podniků a služeb v produktivní sféře, dále na zvyšování efektivnosti produkčního procesu, na podporu využití lidského kapitálu a na inovační činnosti v průmyslu.

Malé a střední podniky jsou zdrojem pro tvorbu zdravého podnikatelského prostředí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolňovaných z velkých podniků a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Pro jejich rozvoj jsou rozhodující podmínky, za kterých mohou rozvíjet hospodářskou činnost. Na rozdíl od velkých podniků je nevýhodou malých a středních podniků především malá ekonomická síla, obtížný přístup ke kapitálu omezující možnost financování rozvojových aktivit, horší přístup k odbornému vzdělávání, nižší dostupnost potřebných informací a poradenských služeb a slabá pozice v soutěži o veřejné zakázky.

Rozvoj služeb je rozhodující pro zvyšování výkonnosti průmyslu, zlepšování jeho konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí. Rozvoj služeb je podporován k posílení dynamických vazeb mezi službami a výrobními podniky, s cílem zvýšení výkonnosti sektoru průmyslu, vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšování konkurenceschopnosti průmyslu, zlepšení podnikové spolupráce mezi dodavateli podnikatelských služeb. Podpora služeb souvisí přímo i s inovacemi ve výrobním procesu nebo s jeho řízením a obsluhou. Bude podporováno zvýšení dostupnosti průmyslových služeb pro malé a střední podniky. Podstatnou podmínkou pro rozvoj služeb je i důvěra spotřebitelů v tyto služby. Z tohoto důvodu budou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti spotřebitelů.

Zvyšování efektivnosti produkčního procesu spočívá v podpoře všech postupů přizpůsobujících stávající ekonomické, finanční a organizační vztahy a informační a materiálové toky novým produkčním podmínkám, s cílem upravit a změnit stávající struktury a toky tak, aby došlo k jejich zprůhlednění, respektive zjednodušení a v důsledku toho snížení nákladovosti produkce. Zdrojem zvyšování efektivnosti produkčního procesu je podpora marketingu a pronikání na nové trhy, zavádění systémů řízení výroby, zavádění informačních a komunikačních technologií do produkčního procesu a podpora povýrobního servisu a služeb.

V oblasti inovačních aktivit v průmyslu byla dosavadní státní podpora zaměřena především na financování konkrétních projektů podporovaných v rámci programů průmyslového výzkumu a vývoje a podpory malého a středního podnikání vyhlašovaných MPO (Konsorcia, Export, Stratech, Technos, Park). Aktivity v rámci tohoto opatření SOP Průmysl jsou zaměřeny na podporu vzniku a rozvoje inovačních center (klastrů) se silnou koncentrací inovačního potenciálu, schopných dosahovat významných synergických efektů, a to jak v rámci jednotlivých regionů, tak v rámci perspektivních odvětví. Dále je jejich smyslem podpořit rozvoj využití telematiky v průmyslu a v neposlední řadě též podpora procesů orientujících průmysl k zavádění výrobků a technologií šetrných k životnímu prostředí. Významným aspektem pro přípravu země na vstup do EU je i zrychlení a zintenzivnění inovačních procesů v české ekonomice.

Pro účelné využívání lidského kapitálu je žádoucí vytváření potřebné infrastruktury pro vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků průmyslových podniků, příprava vlastních školicích pomůcek, vzdělávacích vnitropodnikových systémů, poradenství a konzultační činnosti pro personalisty podniků za účelem sestavení personální strategie podniku pro zlepšení jeho konkurenceschopnosti.

K naplnění specifických cílů průmyslové politiky v rámci priority byla definována následující opatření:

1.1 Rozvoj malého a středního podnikání

1.2 Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi

Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu.