4.1.1 Opatření 1.1 - Rozvoj malého a středního podnikání

09.02.2009:

Cíle:

Cílem tohoto opatření je podpořit nové aktivity a stabilizovat stávající malé a střední podniky, zaměřené na vlastní výrobní činnost nebo na podnikatelské služby umožňující obstát v soutěži s konkurencí v dané oblasti. Přednostně budou podporovány projekty podnikatelů v méně rozvinutých a strukturálně postižených regionech. V případě průmyslových a podnikatelských služeb bude pomoc poskytována malým a středním podnikům při posilování jejich konkurenceschopnosti a vytvářením řetězců výroba - obchod - služby, generující vyšší tvorbu přidané hodnoty:

  • zvýšením zaměstnanosti v malých a středních podnicích;
  • zvýšením výkonnosti malých a středních podniků a jejich podílu na tvorbě hrubého domácího produktu;
  • rozvojem subdodavatelů v sektoru malých a středních podniků pro velké výrobce;
  • zvýšením využití výsledků výzkumu a vývoje, patentů a know-how v podnicích;
  • zlepšením dostupnosti informací pro přijímání podnikatelských rozhodnutí v podnicích;
  • zvýšením kvality poskytovaných průmyslových služeb jako způsobu zvýšení efektu jejich působení na rozvoj průmyslové výroby a celkového rozvoje podnikatelských subjektů v této oblasti na území ČR.

Opatření zahrnuje podporu postupů přizpůsobujících stávající ekonomické, finanční a organizační vztahy a informační a materiálové toky novým produkčním podmínkám, s cílem upravit a změnit stávající struktury a toky tak, aby došlo k jejich zjednodušení a v důsledku toho ke snížení nákladovosti produkce.

Cílem opatření je rovněž zvyšování stupně jakosti produkce spočívající v rozvoji akreditačního systému v ČR, v rozvoji metrologické infrastruktury a technického vybavení v podnicích a v rozvoji informačních systémů pro distribuci průmyslových informací.

Váha opatření:

Pro dosažení vytyčených cílů, které mají zajistit konkurenceschopnost MSP, je základním předpokladem vytvoření podmínek pro jejich stabilitu a další rozvoj, zejména s ohledem na snižování výrobních nákladů cestou inovací, která současně zajistí i zvyšování jakosti produkce a zajistí plnění ekologických norem a požadavků a jejich soulad se zeměmi EU.

Základním předpokladem stabilizace podniků a rozvoje jejich podnikatelských aktivit je zajištění disponibilních finančních prostředků, dále pak optimalizace nákladů jak v oblasti vlastní výroby, tak i v oblasti průmyslových služeb vztahujících se např. k marketingu, zásobování, přepravním službám, odbytu, subdodavatelským vztahům a některým dalším. S ohledem na širokou oblast potřeb, kterou zahrnuje toto opatření, byla stanovena jeho váha v rámci priority na cca 70 %.

Strategie:

Podpora bude zaměřena na zakládání nových malých a středních podniků, další rozvoj, restrukturalizaci a stabilizaci stávajících malých a středních podniků. Podpora bude určena i pro začínající podnikatele a občany, kteří se stanou podnikateli po uvolnění ze zaměstnání při restrukturalizaci ekonomiky. Podporována bude rovněž stabilizace podniků v počátečním období jejich činnosti a dostupnost průmyslových služeb pro malé a střední podniky. Bude zvyšována kapacita trhu zejména průmyslových služeb a jejich kvalita bude podpořena opatřením ke zvyšování kvalifikace pracovníků a modernizací jejich vybavení.

Pro dosažení vyšší efektivnosti produkčního procesu je nutná přímá podpora a pomoc při optimalizaci výroby, zavádění systémů řízení, zvyšování technické úrovně výroby a výrobků, zavádění elektronického obchodu, zavádění sofistikovaných produktů a služeb informačních a komunikačních technologií a organizace výroby. Zvyšování jakosti výroby a služeb vyžaduje podporu při zavádění certifikovaných systémů jakosti a služeb poskytovaných v oblasti zkušebnictví, metrologie a technické normalizace. Podpora zavedení systému EMAS (Environmentální management a audit) v ČR včetně integrovaného systému managementu jakosti a environmentálního managementu.

Popis opatření:

Opatření se soustředí na podporu rozvoje nových malých a středních podniků na podnikatelské projekty vytvářející a udržující pracovní místa, stabilizující již založené malé a střední podniky. Zaměří se i na zakládání a stabilizaci podniků poskytujících zejména průmyslové služby s cílem zvýšit jejich kvalitu. Podpora bude kompenzovat nízkou ekonomickou sílu malých podnikatelských subjektů při zakládání podniků. Podporované aktivity spotřebitelských organizací budou zaměřeny zejména na oblast poskytování služeb. Realizace opatření bude přínosem pro rozvoj zejména průmyslových služeb, které umožní zejména malým a středním podnikům další rozvoj ekonomické činnosti.

Předpokladem pro zvýšení efektivnosti produkčního procesu je zavedení progresivních systémů řízení produkčního sektoru včetně informačních a komunikačních technologií a zkvalitnění povýrobního servisu. Opatření zahrnuje podporu aktivit vedoucích ke zvyšování jakosti a technické úrovně produktů, zvyšování podílu výrob respektujících směrnici o integrované ochraně životního prostředí a podporu povýrobního servisu a služeb.