4.1.2 Opatření 1.2 - Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a

09.02.2009:

Cíle:

Cílem tohoto opatření je podpora inovačního prostředí v ČR, zejména v oblastech průmyslového výzkumu a vývoje, transferu technologií a know-how a uplatnění inovovaných výrobků a technologií na českém i světovém trhu.

Prostřednictvím podpory inovací, respektive inovačního prostředí bude ČR napomáhat plnění cíle Lisabonského procesu EU - stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Oblast vědy a výzkumu, resp. podporu inovací řadí mezi prioritní oblasti Lisabonského procesu všechny členské státy EU.

Podpora bude zaměřena na posilování spolupráce mezi výzkumně-vývojovou základnou, vysokými školami a průmyslem, včetně malého a středního podnikání, na uvádění inovovaných výrobků a technologií na trh a na vytváření a stabilizaci systému poskytování odborného poradenství a servisu pro průmyslové podniky a malé a střední podniky v oblasti inovačního podnikání.

Přednostně budou podporovány projekty předpokládající zvýšení kvalifikační a inovační úrovně průmyslu v jednotlivých regionech a zajištění předpokladů nutných pro růst konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti českého průmyslu.

Váha opatření:

Podpora inovačních činností, technického rozvoje a zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe vede ke zvyšování kvality produkce, zlepšování užitných vlastností produktů a je významným prvkem při uplatnění konkrétních výrobků na trhu, což ve svém důsledku vede ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku jako celku. S ohledem na vytyčené cíle horizontálních politik ES je i jedním z nástrojů pro možné ovlivnění priority udržitelného rozvoje. Slabinou ČR v porovnání se zeměmi EU je nedostatečné množství aplikací výsledků výzkumu a vývoje, realizovaných inovacemi vyššího řádu. Zařazení opatření má zlepšit situaci v této oblasti a jeho váha v rámci priority je stanovena na cca 25%..

Strategie:

Podpora bude zaměřena na vznik a rozvoj inovačních center se silnou koncentrací inovačního potenciálu, schopných dosahovat významných synergických efektů, a to jak v rámci jednotlivých regionů, tak i v rámci perspektivních odvětví. Dále pak na rozvoj využití telematiky v průmyslu a v neposlední řadě též podporu procesů orientujících průmysl k zavádění výrobků a technologií šetrných k životnímu prostředí.

Zakládání a rozvoj inovačních klastrů, využívajících příznivých podmínek a silných stránek jednotlivých regionů, by v další perspektivě mělo rovněž vést k posílení pozice ČR jako atraktivního a aktivního hospodářského partnera nabízejícího investiční příležitosti svým protějškům v EU.

Popis opatření:

Opatření se soustředí zejména na zapojování malých a středních podniků do inovačního podnikání na regionální úrovni, vytváření a kultivaci stávajícího inovačního prostředí, zajištění potřebného servisu a poradenství a na zabezpečení technického zázemí výzkumu. Dále pak na průmyslové aktivity směřující k rozvoji, zavedení a širšímu používání informačních a komunikačních technologií při posílení propojení výzkumně-vývojových organizací a podniků. V oblasti životního prostředí pak na vytváření a další kultivaci ekologicky zaměřeného inovačního prostředí a zapojení malých a středních podniků do procesu implementace IPPC.