Opatření 1.3 - Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti

09.02.2009:

Cíle:

Cílem opatření je vytváření a zlepšování podmínek pro efektivní výkon činnosti pracovníků v průmyslu a v průmyslových službách na všech úrovních, přispívajících k fungující a flexibilní infrastruktuře pro vzdělávání zaměstnanců podniků spolu s potřebným technickým vybavením. Dále pak podpora služeb pro rozvoj klíčových dovedností managementu malých a středních podniků, zejména vznikajících, za účelem stabilizace podniků a jich dalšího rozvoje. Toto opatření úzce navazuje na opatření 4.2 - Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů.

Váha opatření:

Obecně lze konstatovat, že podpora rozvoje lidských zdrojů patří mezi základní faktory rozvoje podniků. Rovněž lze i konstatovat, že problematika rozvoje lidských zdrojů v průmyslu není v odpovídající míře, v sektoru MSP, vnímána. Důvodem je nedostatek finančních zdrojů v podnicích a potřeba řešit naléhavější problémy na jedné straně a prozatím i dostatečná nabídka pracovníků s kvalifikací odpovídající stávající technologické úrovni podniků na straně druhé. Potřebný proces inovací a zlepšení technologické úrovně výroby však bude vyžadovat i další potřeby rozvoje lidských zdrojů. Inkriminovaná oblast je však především předmětem podpory podniků v rámci Evropského sociálního fondu. Z tohoto důvodu je rovněž i do OP Rozvoj lidských zdrojů zařazena priorita "Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu". S cílem zajištění maximální podpory pro tuto oblast i v rámci ERDF bude pomoc podnikům zaměřena na zlepšování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Z tohoto důvodu je váha opatření v rámci priority omezena na cca 5 % v letech 2004 až 2006.

Strategie:

Pro efektivní a účelné využívání lidského potenciálu v průmyslových podnicích bude podporováno budování firemních školicích zařízení (dílen, laboratoří, učeben apod.) i zařízení s širším regionálním významem, budování systému podnikového vzdělávání se zvláštním důrazem na vzdělávání distanční a elektronické (e-learning) podporující globální rozvoj informační společnosti. Podporována bude také tvorba školících pomůcek a programů, odborné konzultace, workshopy a poradenství vedoucí k tvorbě firemní personální strategie a ke zvyšování kvality managementu.

Popis opatření:

Opatření se soustředí na vytváření potřebné vzdělávací struktury především u malých a středních podniků. Podporován bude rozvoj konzultačních a poradenských služeb pro management podniků v oblasti práce s lidským kapitálem a krátkodobé cílené manažerské vzdělávání s ohledem na aktivity a potřeby podniku.