4.2 Priorita 2 - Restrukturalizace průmyslové výrobní základny

09.02.2009:

Cíle:

Cílem priority je podpora udržení a zvýšení konkurenceschopnosti výroby životaschopných českých podniků v rámci EU i mimo trhy EU a zajištění reálných partnerských šancí pro jejich zapojení do významných investičních akcí nadnárodního charakteru. Cestou pro dosažení vytyčeného cíle je zvýšení produktivity práce, zlepšení efektivnosti a racionalizace produkce za současného snížení ekologické zátěže vnějšího prostředí cestou restrukturalizace a rozvoje stávajících výrobních kapacit. Cílem je i zajištěním podpory pro přímé investice, jejichž důsledkem bude udržení zaměstnanosti a vytváření nových pracovních příležitostí. Součástí priority je rovněž vytváření odpovídající infrastruktury pro podnikatele a investory. Preferována bude transformace a restrukturalizace podniků především v rizikových regionech, s cílem odvrátit možné negativní dopady nezaměstnanosti a stabilizovat životní úroveň s perspektivou jejího postupného růstu.

Váha priority:

Restrukturalizace, jejíž podpora se v rámci OP předpokládá, zahrnuje dvě významné oblasti podpory. V omezené míře se jedná o podporu dokončení restrukturalizace oblastí, která zahrnovala vznik průmyslových zón, formou vybudování chybějící infrastruktury tak, aby se zvýšila jejich využitelnost dalšími podnikatelskými subjekty a dále je to podpora revitalizace území a budov vyčerpaných průmyslovou činností nebo i jinými aktivitami tak aby se staly atraktivní pro nové investory a nedocházelo k dalšímu zabírání zemědělské půdy.

Další významnou potřebou sektoru průmyslu, vedoucí k jeho stabilizaci a rozvoji je restrukturalizace vlastních podniků, oborů a odvětví jak následujících oblastech - výrobní, technické, ekonomické nebo organizační. Váha priority v rámci OP je stanovena na cca 26 %.

Strategie:

Vzhledem k nerovnoměrnému územnímu rozmístění výroby do "průmyslově exponovaných oblastí", je záměrem strategie provádění preventivní analýzy průmyslových oblastí případně oborů nebo odvětví, které mohou být v důsledku probíhající konverze zdrojem nestability sociálního a ekonomického klimatu. Přizpůsobení strategie průmyslové a hospodářské politiky a včasné zařazení restrukturalizačních programů umožní předcházet a zabránit vzniku možných budoucích rizik.

V případě velkých podniků se jedná o samostatné komplexní restrukturalizační projekty, v případě malých a středních podniků se opatření soustředí na pomoc při vzniku nových výrobních kapacit, při rozvoji stávajících výrobních kapacit, na podporu investic do nových moderních výrobních zařízení, na podporu infrastruktury pro podnikání, včetně podpory racionalizace výroby cestou změny ekonomické, finanční i organizační struktury podniků.

V rámci restrukturalizace podniků, oborů a odvětví zahrnuje priorita další formy pomoci od vstupu vnějšího kapitálu a vnášení know-how do průmyslové základny, slučování podniků až po získávání přímých investic do podniků, oborů a odvětví.

Významnou součástí strategie je i podpora obnově, regeneraci a revitalizaci existujících průmyslových objektů a území pro nové podnikání, zajišťování prostorů a objektů pro rozvoj klastrů a specifických průmyslových zón, včetně rozvoje infrastruktury pro informační technologie.

Priorita zahrnuje vztahy k subdodavatelům, podnikatelským subjektům, k finanční a bankovní sféře zejména pro průmyslové podniky, které čelí restrukturalizačním obtížím, jsou v rozvoji, mají regionální význam, jsou životaschopné a mající vliv na HDP oblasti.

Opatření se soustředí zejména na:

  • kapitálovou pomoc oblastem s rozvojovým průmyslovým potenciálem - rozvojová kapacita;
  • stabilizaci průmyslových oblastí s rizikovou strukturou produkce cestou adaptace a restrukturalizace;
  • stabilizaci strukturálně postižených průmyslových oblastí;
  • podporu strukturálních změn ve výrobní základně a změn ekonomické, finanční i organizační struktury podniků;
  • slučování výrobních kapacit a vytváření k nim potřebné infrastruktury;
  • investice do existujících výrobních kapacit vedoucí ke zvyšování produktivity práce zaváděním nových druhů výrobků s vyšší užitnou hodnotou a podílem vytvořené přidané hodnoty na bázi tuzemských zdrojů (lidských i materiálních);
  • regeneraci nevyužívaných průmyslových objektů a území;
  • budování infrastruktury pro podnikání v průmyslových zónách a klastrech, včetně infrastruktury pro informační technologie.
  • K naplnění specifických cílů průmyslové politiky v rámci dané priority byla definována následující opatření:


2.1 Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové produkce

2.2 Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví