4.2.1 Opatření 2.1 - Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové produkce

09.02.2009:

Cíle:

Cílem opatření je zlepšit infrastrukturu existujících území a průmyslových zón a intenzifikovat jejich využití, zejména v oblastech postižených útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby, vedoucí k zachování stávajících a vytváření nových pracovních příležitostí. Významná podpora bude poskytována revitalizaci a regeneraci stávajících průmyslových objektů a území. Sledováno bude zatraktivnění těchto oblastí pro nové investory v důsledku odstraňování starých ekologických zátěží. Pozornost bude zaměřena i na zajištění infrastruktury a rozvoj stávajících průmyslových zón s cílem zvýšit jejich využitelnost. Podpora budování nových průmyslových zón se předpokládá pouze na základě požadavků nových atraktivních investorů. V rámci OP budou v tomto případě podporovány pouze takové, které přesahují výměru 10 ha.

Strategie:

Strategie se soustředí na přednostní podporu investic do rozvoje průmyslově exponovaných oblastí vystavených restrukturalizaci průmyslové výroby a na budování infrastruktury v těchto oblastech tak, aby byla zvýšena jejich atraktivnosti pro tuzemské i zahraniční investory. Upřednostňovány budou investice do stávajících území a objektů a do zajištění jejich dalšího optimálního využívání.

Váha opatření:

S ohledem na urychlenou potřebu budování výrobních kapacit které budou disponovat moderními technologiemi a odpovídat potřebám zajištění pracovního prostředí na odpovídající úrovni, byly v počátku transformace budovány zejména nové průmyslové objekty. K uvedenému postupu přispěly i investiční pobídky pro investory. S ohledem na dlouhodobě vysokou industrializaci českých zemí a následnou změnu struktury oborů produkce, existuje v současné době na území ČR velké množství ploch a objektů, které již nejsou v současné době využívány. S cílem řešení této neuspokojivé situace je formulováno opatření, které by mělo změnit tento stav a podporovat zejména projekty zaměřené na jejich revitalizaci. Část finančních prostředků bude určena také na dobudování infrastruktury u stávajících průmyslových zón tak, aby došlo ke zvýšení jejich využitelnosti ze strany podnikatelů. Z tohoto důvodu je váha opatření v rámci priority stanovena na cca 65 %.

Popis opatření:

Opatření se soustředí na podporu rozvoje průmyslu v průmyslově exponovaných oblastech s věcným zaměřením na podnikatelské projekty a akce naplňující cíle tím, že účinně podporují objektivně existující rozvojové šance a přispívají k odstranění následků konverze průmyslové výrobní základny. Pro dosažení cíle bude rovněž podporováno zkvalitnění podmínek pro příliv soukromých investic zajištěním optimální využitelnosti pozemků, stávajících průmyslových objektů, včetně podpory rozvoje infrastruktury průmyslových zón a regenerace nevyužívaných průmyslových území. Podporována bude i revitalizace uzemí a odstraňování ekologických zátěží jako důsledek průmyslové výroby. Toto opatření si neklade za cíl řešit globální ekologické zátěže vzniklé z průmyslové činnosti, které jsou předmětem Operačního programu Infrastruktura.