4.2.2 Opatření 2.2 - Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví

09.02.2009:

Cíle:

Cílem opatření je prostřednictvím kapitálové pomoci průmyslovým podnikům s rozvojovým potenciálem přispět k jejich výrobní, technické, ekonomické nebo organizační restrukturalizaci, která zajistí jejich konkurenceschopnost po vstupu ČR do EU. Podporována bude transformace a restrukturalizace podniků, oborů a odvětví především v rizikových a hospodářsky slabých regionech s cílem odvrátit možné negativní dopady nezaměstnanosti.

Strategie:

Podpora se soustředí na zvyšování výkonnosti průmyslu a na prevenci snižování konkurenceschopnosti podniků v důsledku nedostatku disponibilního kapitálu pro rozvoj jejich výrobních kapacit, pro konverzi výroby směrem k nákupu zařízení pro nové moderní technologie zvyšující jejich produktivitu práce a míru přidané hodnoty. Forma pomoci bude zahrnovat i podporu vstupu vnějšího kapitálu, slučování a kooperaci podniků za účelem zvýšení jejich efektivnosti, vnášení know-how do průmyslové výrobní základy, podporu strategických služeb pro podnikání a podnikatele a rozvoj infrastruktury pro informační technologie.

Váha opatření:

Významnou složkou pro udržení konkurenceschopnosti podniků je racionalizace jejich výrobních nákladů cestou restrukturalizace infrastruktury vytvářením hospodářských a mezioborových seskupení se společnou strategií, dále potom i změna výrobní, technické, ekonomické nebo organizační struktury subjektu, zejména pomocí externích specifických služeb zajišťujících jednotlivé fáze restrukturalizace. Zejména ekonomický potenciál MSP není pro včasné zajištění takových nezbytných kroků dostačující. Z tohoto důvodu je stanovena váha opatření v rámci priority na 34 %.

Popis opatření:

Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví se dotýká zejména odbytově perspektivních podniků vystavených budoucím obtížím za předpokladu, že nebude realizována výrobní, technická, ekonomická nebo organizační restrukturalizace. Podporována bude rovněž diverzifikace regionálních ekonomických struktur se zaměřením na vytváření nových pracovních příležitostí v regionech, vedoucích k lokálnímu zvýšení životního standardu.

Realizace tohoto opatření by měla vést ke snížení výrobních nákladů, zvýšení podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, k racionalizaci řízení podniků a zajištění přílivu přímých investic. Opatření bude realizováno dvěma způsoby a to: v oblasti poradenství (studie, technická asistence, hloubkové audity) a v oblasti investiční (přímá investiční podpory při procesu restrukturalizace).