4.3 Priorita 3 - Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a ori

09.02.2009:

Cíle:

Cílem priority je zajištění účelného a ekonomicky výhodného využití domácích prvotních energetických zdrojů, včetně zachování přiměřené míry zacházení s domácími energetickými zdroji a s příslušnou energetickou infrastrukturou, dále podpora maximálního využití dostupných energetických zdrojů s přihlédnutím k ekonomické náročnosti získávání energetického potenciálu a k ekonomickým možnostem ČR.

Dalším cílem je dosažení významných úspor energie v průmyslu a podnikatelských službách tak, aby byl zajištěn soulad se standardy EU. Reálnou cestou k dosažení tohoto cíle je podpora nových výrobních technologií s optimalizovanou energetickou a surovinovou náročností a s maximálním zhodnocováním použité energie, dále pak programů, jejichž cílem je zvýšení využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů, zavádění energetického managementu, zdokonalování regulačních a měřících systémů, zavádění energeticky efektivních technologií a poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Váha priority:

Potřeba snížení energetické a surovinové náročnosti průmyslové produkce ČR je jednou z priorit, jejíž zajištění bylo doporučeno i v Pravidelné zprávě 2001. Lze konstatovat, že současná energetická náročnosti tvorby HDP je v ČR přibližně dvojnásobná než je průměr EU. Cestou ke snížení energetické náročnosti jsou úspory vzniklé vyšším zhodnocením energetických surovinových zdrojů, zaváděním výrobních technologií s nižší energetickou a surovinovou náročností, zlepšením tepelně technických charakteristik budov, vybaveností zařízení měřicími a regulačními systémy, snížením nákladů na získávání primárních surovinových zdrojů. Významnou součástí jsou i ekologické aspekty spojené s naplňováním této priority. V rámci OP byla váha priority stanovena přibližně na 12 %.

Strategie:

Strategie je zaměřena na zdokonalování stávajících a rozvoj nových technologií získávání energetického potenciálu primárních zdrojů energie a jejich zaváděním do praxe, zlepšením současného stavu zařízení sloužících k výrobě, přeměně a rozvodu energie při současném omezování zátěže životního prostředí a doplnění tohoto efektu využitím současných znalostí dotčených technologií a v neposlední řadě zlepšením stavu budov, výrobních i pomocných provozů, včetně dalších objektů které jsou svázány s výrobními subjekty.

Zlepšení energetické účinnosti a dosažení výraznějších úspor je většinou vázáno na významné zásahy do výrobního komplexu a s nimi spojenou potřebu značného objemu finančních prostředků, které podnikatelské subjekty nemají obvykle k dispozici v potřebném objemu.

K naplnění cílů průmyslové politiky v rámci této priority byla definována následující opatření:

  • Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů
  • Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie
  • Podpora opatření ke zvyšování efektivnosti užití energie v průmyslu a podnikatelských službách