4.3.2 Opatření 3.2 - Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvod

09.02.2009:

Cíle:

Snížení nákladů na výrobu, přeměnu a rozvod energie a negativních dopadů na životní prostředí spojených s těmito procesy, snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, zlepšení přístupu na trhy vzhledem k ekologizaci výroby energie, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních míst.

Strategie:

Aplikace praktického využití poznatků vývoje technologií a know-how v oboru při rekonstrukcích a modernizacích stávajících a výstavbě nových zařízení pro výrobu, přeměnu a rozvod energie.

Váha opatření:

Oblasti zaměřené na snížení spotřeby energií cestou zvýšení efektivnosti využívání zdrojů při procesech jejich výroby a distribuce jsou významným zdrojem úspor. Cesta intenzifikace využití odpadního tepla a podpora využívání energií obnovitelných zdrojů surovin umožňuje dosažení významných úspor energií při současném zlepšení ekologických aspektů celého sektoru energetiky. Váha opatření byla stanovena v rámci priority na cca 34 %.

Popis opatření:

Podpora projektům využívajícím zařízení na výrobu elektřiny a tepla moderní konstrukce, vybavená novými technologiemi úpravy, dávkování a spalování paliva, dále pak projektům využití odpadního tepla z výroby elektrické energie a spalování plynu a projektům snížení ztrát modernizací zařízení sloužících k rozvodu a transformaci energetických médií.

Cílem je podpořit technologie využívající obnovitelné a druhotné zdroje energie, s přihlédnutím k podmínkám a ekonomickým možnostem využití ve vhodných lokalitách.