4.4.1 Opatření 4.1 - Technická pomoc I

09.02.2009:

Popis opatření:

Technická pomoc prováděná řídicím orgánem je spolufinancována ze státního rozpočtu a je řízena a koordinována příslušným interním útvarem řídicího orgánu Bude realizována okruhem aktivit, odpovídajících kategorii nákladů I.

Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Průmysl 2004 až 2006.

Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 definuje tyto způsobilé výdaje:

  • výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování programu;
  • výdaje spojené s jednáním implementačních a monitorovacích struktur operačního programu včetně nákladů na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních;
  • výdaje na audity a kontroly prováděné na místě;
  • výdaje na odměňování pracovníků (včetně příspěvku na sociální zabezpečení) zaměstnaných na přípravě, výběru, hodnocení a monitorování programu, auditech a kontrolách. (Pro uznání způsobilosti nákladů musí existovat doklad o tom, že byli dočasně určeni na práce spojené s realizací programu)


Celkový finanční limit pro tuto část technické pomoci je stanoven pravidlem 11 nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 a je závislý na objemu finančních prostředků strukturálního fondu alokovaných pro operační program.