4.5 Velké projekty

09.02.2009:

V rámci Evropskou komisí vydaného Multisektorového rámce podpory velkých investičních záměrů, musí být zpracovány a Evropské komisi předloženy všechny velké projekty realizované členským státem. Prvořadým důvodem i cílem kontroly je nutnost přísného posuzování státní podpory tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže v rámci většího otevření a integrace trhů. Rovněž je požadováno vytvoření vyváženého poměru mezi třemi centrálními cíli politiky Společenství:

  • hospodářskou soutěží na vnitřním trhu;
  • hospodářskou a sociální soudržností;
  • průmyslovou konkurenceschopností.


Velké projekty jsou takové, jejichž definice odpovídá nařízení Rady č. 1260/99, kapitole V, článku 25 v následujícím smyslu:

  • tvoří ekonomicky nedělitelné řady prací, jež plní přesné technické funkce s jasně definovanými cíli;
  • jejichž celkové náklady, brané v úvahu při určování příspěvku fondu, překračují částku 50 M€.


Projekty tohoto typu jsou schvalovány zvláštní procedurou, jejíž základní ustanovení specifikuje čl. 26 nařízení Rady č. 1260/99.

Neočekává se předkládání velkých projektů v rámci tohoto programu, vzhledem k limitované alokaci prostředků na OPPP.