5 INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN

09.02.2009:

Východiskem pro plánování celkových příjmů ze strukturálních fondů pro sektor průmyslu jsou údaje v Národním rozvojovém plánu. Podpora strukturálních fondů členským zemím EU vychází z procentního podílu na hrubém domácím produktu.

Finanční rámec NRP na období 2004 až 2006 vychází u makroekonomických prognóz m.j. z vývoje HDP, podílu veřejných rozpočtů na HDP a očištění veřejných zdrojů od mimořádných a neopakovatelných příjmů. Výsledkem analýzy byl pak objem veřejných finančních prostředků, které by měla ČR mít k dispozici pro realizaci NRP.

Finanční rámec a alokace prostředků pro roky 2004 až 2006, vycházejí z finančního návrhu Evropské komise pro strukturální operace pro přistupující země, upřesněny byly po Kodaňském summitu 2002.

Rozdělení prostředků mezi jednotlivé sektorové operační programy a Společný regionální operační program bylo provedeno na základě analýz struktur výdajů v sektorových částech Národního rozvojového plánu a analýz Ministerstva financí. Podíl OP Průmysl a podnikání na celkové podpoře činí cca 15 % z prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy Cíle 1.

Rozdělení prostředků na jednotlivé priority a opatření zohledňuje závažnost jejich strategických cílů a využívá zkušeností získaných při realizaci programů SOP 2001 a 2002, programů MPO (např. státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie) a programu Phare.

S ohledem na předpokládanou efektivnost poskytované podpory jsou na zhruba stejné úrovní opatření z oblasti podpory malého a středního podnikání, zlepšování podmínek pro využití lidského kapitálu, z oblasti podpory inovací a technologického transferu či restrukturalizace. Rozdělení prostředků mezi ně je proto determinováno zejména reálnou absorpční schopností a disponibilním objemem privátních zdrojů.

Opatření z oblasti energetiky budou své efekty promítat zejména do snižování absolutní spotřeby energie v projekty dotčených oblastech.

Výši příspěvků fondu pro různé aktivity (investice do firem, investice do infrastruktury) stanovuje nařízení Rady č. 1260/1999 v článku 29.

Podíl prostředků ze strukturálních fondů do produkčního sektoru činí maximálně 35 % celkových nákladů projektů. V podmínkách Operačního programu průmysl a podnikání budou v malém objemu realizátory projektů např. i obce, kde maximální podíl je až 70 %.

Intenzita veřejné podpory v ČR, daná regionální mapou, činí 46 až 50 % a u příjemců podpory z řad malých a středních podniků ji lze navýšit o 15 %. Průměrná intenzita veřejné podpory, z níž je kalkulován objem soukromých zdrojů v jednotlivých prioritách a opatřeních se předpokládá cca 45 % u opatření nepreferujících malé a střední podniky a cca 55 % u opatření s preferencí malých a středních podniků.

Finanční tabulky definují celkové prostředky pro operační program Průmysl a podnikání a rozložení prostředků v letech 2004—2006 podle zdrojů, priorit a opatření.


Tab. 5.1: Finanční rámec OP Průmysl a podnikání pro roky 2004—2006, priority a zdroje

( M€ )

  Celkové náklady Veřejné zdroje soukromé zdroje Kohezní fond ostatní finanční nástroje půjčky EIB
Priorita Celkem EU národní
  Celkem ERDF ESF EAGGF FIFG Celkem SR regio-nální místní ostatní
Priorita 1 374,316 187,116 110,399 110,399       76,718 76,718       187,200      
Celkem ERDF       110,399                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 2 168,802 84,202 49,679 49,679       34,523 34,523       84,600      
Celkem ERDF       49,679                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 3 81,442 40,542 23,920 23,920       16,622 16,622       40,900      
Celkem ERDF       23,920                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 4 11,174 11,174 8,287 8,287       2,886 1,862 1,024            
Celkem ERDF       8,287                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Celkem 635,734 323,034 192,285 192,285       130,749 129,725 1,024     312,700      
Celkem ERDF       192,285                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                

Tab. 5.2: Finanční rámec OP Průmysl a podnikání pro roky 2004—2006, priority a zdroje

( mil. Kč )

  Celkové náklady Veřejné zdroje soukromé zdroje Kohezní fond ostatní finanční nástroje půjčky EIB
Priorita Celkem EU národní
  Celkem ERDF ESF EAGGF FIFG Celkem SR regio-nální místní ostatní
Priorita 1 11603,80 5800,60 3422,36 3422,36       2378,25 2378,25       5803,20      
Celkem ERDF       3422,36                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 2 5232,87 2610,27 1540,06 1540,06       1070,21 1070,21       2622,60      
Celkem ERDF       1540,06                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 3 2524,70 1256,80 741,51 741,51       515,29 515,29       1267,90      
Celkem ERDF       741,51                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Priorita 4 346,38 346,38 256,91 256,91       89,47 57,72 31,75            
Celkem ERDF       256,91                        
Celkem ESF                                
Celkem EAGGF                                
Celkem FIFG                                
Celkem 19707,76 10014,06 5960,84 5960,84       4053,22 4021,47 31,75     9693,70      
Celkem ERDF       5960,84