6.1.1 Řídící orgán

09.02.2009:

Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo na základě usnesení vlády č.102/2002 jmenováno Řídícím orgánem Operačního programu průmysl a podnikání. Opatřením ministra průmyslu a obchodu č.13/2002 byl výkonem funkce Řídícího orgánu pověřen odbor evropské integrace a strukturálních fondů.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

odbor evropské integrace a strukturálních fondů

ředitel odboru: JUDr. Richard Hlavatý

Odpovědnosti Řídícího orgánu při řízení, monitorování a hodnocení programu definují příslušné články nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a nařízení Komise č. 438/2001. Řídící orgán zabezpečuje zejména následující činnosti:

  • sekretariát Monitorovacího výboru;
  • zavedení systému shromažďování statistických a finančních dat požadovaných pro řízení a monitorování programu. Příslušná data jsou předávána Monitorovacímu výboru, Řídícímu orgánu Rámce podpory Společenství (RPS) a Evropské komisi;
  • sestavování výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci ke schválení Monitorovacím výborem a předložení Evropské komisi;
  • po předložení výroční zprávy o realizaci, posouzení s Komisí a Řídícím orgánem RPS výstupů předcházejícího roku implementace programu a vypracování odpovědí na doporučení Komise;
  • předložení žádostí o platby z prostředků strukturálních fondů Platební jednotce v souladu s postupy stanovenými Platebním orgánem;
  • zajištění správnosti operací financovaných ze strukturálních fondů. To zahrnuje zajištění toho, že zprostředkovatelské orgány a koneční příjemci budou správně účtovat a řídit výdaje, že budou mít oddělený účetní systém nebo příslušné účetní kódování výdajů, a že bude zaveden vhodný audit trail;
  • zajištění shody s politikami EU, zvláště co se týče pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, životního prostředí a rovnosti příležitostí;
  • zajištění přípravy a realizace komunikační strategie operačního programu pro propagaci a publicitu;
  • příprava Programového dodatku a jeho jakýchkoli dalších úprav ke schválení Monitorovacím výborem.

Řídící orgán implementuje opatření technické asistence programu.