6.1.2 Monitorovací výbor

09.02.2009:

Řízení OP Průmysl a podnikání bude pod kontrolou Monitorovacího výboru. Monitorování bude prováděno na principu partnerství, zejména ve vztahu k regionům a hospodářským a partnerům. Členy Monitorovacího výboru programu budou zástupci:

 • Řídícího orgánu;
 • Řídícího orgánu RPS;
 • Platebního orgánu a Platební jednotky;
 • zprostředkujících orgánů;
 • Řídícího orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů;
 • regionálních orgánů NUTS II (Regionální rady);
 • sociálních partnerů, včetně neziskových organizací;
 • podnikatelské komunity zastoupené komorami a jinými sdruženími a asociacemi;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Komise v poradní roli.


Obecně se členství bude týkat výše uvedených orgánů, nicméně bude se průběžně revidovat, aby byla zajištěna dostatečná reprezentativnost a partnerství. Předsedat Monitorovacímu výboru bude zástupce Řídícího orgánu nebo jiný zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Rovnost příležitostí mezi muži a ženami bude v rámci členství v Monitorovacím výboru podporována.

V souladu s článkem 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bude Monitorovací výbor dohlížet na efektivní a kvalitní realizaci programu, zvláště pak účelné využití poskytnutých prostředků. To zahrnuje především:

 • schválení Programového dodatku včetně věcných a finančních indikátorů a kritérií výběru projektů, případně jakýchkoli dalších úprav;
 • periodické hodnocení postupu k dosažení specifických cílů operačního programu;
 • hodnocení výsledků realizace programu, zejména dosažení cílů jednotlivých opatření;
 • schválení výroční a závěrečné zprávy o realizaci před předložením Komisi;
 • zvážení a schválení návrhů na změny v rozhodnutí Komise schvalující program;
 • návrhy Řídícímu orgánu týkající se úprav nebo přehodnocení pomoci ze strukturálních fondů nebo změn v řízení pomoci.


Monitorovací výbor operačního programu rozhoduje o realokaci výdajů ze strukturálních fondů mezi opatřeními v rámci programu a Monitorovací výbor RPS takto rozhoduje napříč operačními programy (konečné rozhodnutí náleží Komisi). V případech, kdy Monitorovací výbor rozhodne o přesunu financí z jednoho opatření na jiné, dojde principiálně ke stejnému přesunu v rámci spolufinancujících státních výdajů.

Monitorovací výbor odpovídá za vypracování vlastního jednacího řádu, který odshoulasí s Řídící orgán.

Řídící orgán bude pravidelně informovat Monitorovací výbor o postupu realizace rozhodnutí z předchozích jednání Monitorovacího výboru.