6.1.5. Programový dodatek a implementace

09.02.2009:

Realizace opatření operačního programu se provádí podle podmínek a postupů stanovených v Programovém dodatku. Programový dodatek (dle článku 18.3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999) stanoví pro každé opatření:

 • podrobnosti opatření každé priority programu;
 • hlavní cíle opatření;
 • kvantifikace opatření (pokud mohou být kvantifikovány) v souladu s článkem 41.3 nařízení Rady (ES) č. (1260/1999);
 • stanovení konečných příjemců (resp. typů konečných příjemců) a zprostředkujících orgánů;
 • povahu poskytované pomoci, např. grant, půjčka atd. se stanovením minimální a maximální výše podpory nebo množství;
 • detaily fungování grantových schémat, půjček či jiných typů pomoci;
 • kritéria výběru projektů;
 • indikativní finanční plán pro financování uznatelných nákladů definující příspěvek ze strukturálních fondů, veřejných a soukromých zdrojů;
 • podrobnosti ustanovení týkající se rozpočtu a úpravy v oblasti výdajů včetně popisu finančních toků;
 • zajištění propagace a publicity;
 • ustanovení týkající se počítačového sběru dat a jejich výměny s Komisí.


Zprostředkující orgány zajistí efektivní a správnou realizaci opatření a jejich plnou kompatibilitu s nařízeními o strukturálních fondech, a to zejména těch, jež se týkají kontroly finančního řízení, publicity a zadávání veřejných zakázek. Předběžné základní odpovědnosti zprostředkujících orgánů jsou vyjmenovány v části 6.2.3.